4.3. mācību gadā nodrošina individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību ne mazāk kā 50 plānošanas reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamam ar speciālām vajadzībām
Individualizētas metodiskās un pedagoģiskās palīdzības saņēmēju skaits (kopumā) Pedagogu pārstāvētās izglītības iestādes (ieraksti veicami atsevišķi par katru individuāli konsultēto pedagogu, norādot konsultācijas saturisko aspektu) Metodiskās un pedagoģiskās palīdzības nodrošināšanas aspekti (norādīt atbalsta saņēmēju skaitu):  Papildus informācija/secinājumi tālākai darbībai
jautājumi par atbalsta pasākumu piemērošanu  individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde  mācību sasniegumu dinamikas izvērtējums cits variants 
1 Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 1       Konsultācija par disleksiju un atbalsta pasākumiem.
4 Strazdumuižas vidusskola - attīstības centrs 4     4 Tobii acu skata navigatora un programmas TD Snap apgūšana. Interneta vietņu izvēlēšanās, kuras nepieciešamas komunikācijas pamatprasmju attīstīšanai. 
2 Rīgas 1. Valsts ģimnāzija        2 Atbalsts pasākumu piemērošana bērniem ar garīgas veselības traucējumiem.
2 Torņakalna Psiholoģiskās palīdzības dienests       2 Metodiskais atbalsts. Adaptivitātes spēju izvērtēšana un analīze.
2 Ķekavas vidusskola 2       Atbalsta pasākumu nodrošināšana bērniem ar uzvedības traucējumiem.
2 Rīgas 31.vidusskola 2     2 Skolēnu individuālie izglītības programmas apguves plāni, to izstrāde, pielāgojumi.
2 2 Torņakalna Psiholoģiskās palīdzības dienests       2 Minhenes testa interpretācija, rezultātu apkopojums, analīze.
2 2 Carnikavas pamatskola       2 Ieskats uzvedības analīzes pamatprincipos caur gadījumu analīzi
2 2 Torņkalna Privātā vidusskola       2 Ieskats uzvedības analīzes pamatprincipos caur gadījumu analīzi
2 2 Ādažu PII "Strautiņš"       2 Ieskats uzvedības analīzes pamatprincipos caur gadījumu analīzi
4 4 Jūrmalas PII "Taurenītis"        4 Ieskats uzvedības analīzes pamatprincipos caur gadījumu analīzi
1 1 Rīgas Franču licejs   1   1 Informācijas atspoguļošana Individuālajā izglītības programmas plānā. Atbalsta sniegšana un mācību procesa organizēšana izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem.
1 1 Jūrmalas PII "Taurenītis"  1       Atbalsta pasākumu nodrošināšana pirmsskolā.
1 1 Rankas pamatskola   1   1 Informācijas atspoguļošana Individuālajā izglītības programmas plānā. Atbalsta sniegšana un mācību procesa organizēšana izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem.
1 1 Jelgavas Valsts ģimnāzija   1   1 Informācijas atspoguļošana Individuālajā izglītības programmas plānā. Atbalsta sniegšana un mācību procesa organizēšana izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem.
2 2 Jelgavas Centra pamatskola   1   2 Informācijas atspoguļošana Individuālajā izglītības programmas plānā. Atbalsta sniegšana un mācību procesa organizēšana izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem.
1 1 Ādažu PII "Strautiņš" 1       Atbalsta pasākumu nodrošināšana pirmsskolā.
1 1 Carnikavas pamatskola 1       Konsultācija par darbu ar AST bērniem
4 4 Rīgas PII "Liepiņas'' 1 1 1 1 Atbalsta sniegšana un mācību darba organizēšana izglītojamam ar uzvedības grūtībām. Individuālā izglītības programmas plāna satādīšanas pamatprincipi
4 4 Mazsalacas PII ''Dārziņš'' 1 1 1 1 Atbalsta sniegšana un mācību darba organizēšana izglītojamam ar uzvedības grūtībām. Individuālā izglītības programmas plāna satādīšanas pamatprincipi
1 1 Mazsalacas Vidusskola 1       Atbalsta pasakumu nodrošināsana izglītojamam ar mācīšanas grūtībām
1 1 Ropažu nov. PPII ''Draugi'' 1     1 Atbalsta pasakumu nodrošināsana izglītojamam ar mācīšanas grūtībām
1 1 Rīgas Lietuviešu vidusskola 1 1     Konsultācija par darbu ar izglītojamiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, jaukti attīstības traucējumi, garīgās veselības traucējumi. 
1 1 Rīgas 72.vidusskola 1     1 Pielāgojumi un atbalsts ikdienas mācību procesā izglītojamiem ar autiskā spektra traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem.
2 2 Zaķumuižas pamatskola 2       Atbalsts pasākumu piemērošana bērniem ar garīgas veselības traucējumiem.
3 3 Zaķumuižas pamatskola       3 Diferenciācija un individualizācija. Mācību satura pielāgojumi bērniem ar speciālām vajadzībām.
1 1 Ropažu vidusskola   1 1   Agrīna diagnosticēšana, atbalsta pasākumi, sadarbība ar vecākiem.
1 1 Tīnūžu sākumskola       1 Uzvedības grītības. Ieteicamās stratēģijas to pārvarēšanai.
1 1 Tīnūžu sākumskola       1 Bērna ar AST motivēšanas sistēmas veidošana.
2 2 Rīgas Stradiņa Universitāte 2 2   2 Ergoterapeita darbs skolas vidē
1 1 Lielvārdes pamatskola 1       Atbalsts pasākumu piemērošana bērniem ar garīgas veselības traucējumiem.
1 1 Spāres pamatskola       1 Alternatīvās komunikācijas izmantošana
1 1 Poļu vidusskola   1   1 Informācijas atspoguļošana Individuālajā izglītības programmas plānā. Atbalsta sniegšana un mācību procesa organizēšana izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem.
1 1 Mežciema pamatskola       1 Atbalsts pasākumu piemērošana bērniem ar garīgas veselības traucējumiem.
2 2 Rīgas Valsts Tehnikums 2     2 Jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem atbalsta pasākumi izglītības procesā.
61 48   25 11 3 43