4.5. mācību gada laikā nodrošina individuālas konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas
Izglītojamo vai viņu likumisko pārstāvju, kuriem nodrošinātas individualizētas konsultācijas, Nodrošināto  individualizēto konsultāciju   Papildus informācija/ secinājumi tālākai darbībai
pārstāvētais novads/ pilsēta pārstāvētā izglītības iestāde skaits veids skaits
Jelgava Paula Bedrupa pamatskola 2 klātiene 4 Skolēnam nepieciešama AAK ierīces pielāgošana, lai skolā varētu iesaistīties izglītības procesā. Nepieciešama regulāra kontrole un vecāku apmācība. 
Riga Tālmācības pamatskola 3 klātiene 3 Lastītprasmes izvērtēšana.
Ādaži Garkalnes vispārizglītojošā un mākslas pamatskola 2 klātiene 2 Lastītprasmes izvērtēšana.
Riga Rīgas Strazdmuižas vidusskola-attīstības centrs 2 klātiene 2 Miofunkcionālo traucējumu izvērtēšana un to ietekme uz runu.
Riga Rīgas Strazdmuižas vidusskola-attīstības centrs 2 klātiene 2 AAK ieviešana, tobii acu skata ieviešana.
Ādaži Garkalnes vispārizglītojošā un mākslas pamatskola 2 klātiene 2 Lastītprasmes izvērtēšana.
Riga Privātā vidusskola "Innova" 2 klātiene 2 Lastītprasmes izvērtēšana.
Ropažu nov. Garkalnes pamatskola 2 klātiene 3 Psihodiagnostiskās izpētes slēdziens saistībā ar psihisko procesu darbības īpatnību un IQ izvērtējumu, personības un emocionāla fona izvērtējums, adaptācijas spēju noteikšana. 
Riga Rīgas Doma Kora pamatskola 2 klātiene 2 Bērna emocionāla rakstura problēmas, kas saistas ar skolas apmeklēšanu. 
Jūrmala Vaivaru pamatskola 2 klātiene 4 Psihodiagnostiskās izpētes slēdziens saistībā ar psihisko procesu darbības īpatnību un IQ izvērtējumu, personības un emocionāla fona izvērtējums. Slēdziena un rekomendāciju sastādīšana, vecāku konsultēšana par bērna attīstību.
Riga Rīgas 34.vidusskola 2 klātiene 2 Personības veidošanās un identitāte.
Ainaži Ainažu pamatskola 2 klātiene 4 Individuāli psiholoģiska izpēte. Kognitīvo prasmju izvērtēšana, adaptācijas spēju noteikšana. Slēdziena un rekomendāciju sastādīšana, vecāku konsultēšana par bērna attīstību.
Riga Pļavnieku PII 3 klātiene 2 Bērnu psihoemocionāla stāvokļa izvērtēšana sakarā ar attiecībām ģimenē.
Riga Rīgas 31.vidusskola 3 klātiene 2 Mācību sasniegumi un bērna emocionālais fons.
Riga Vecmilgravis PII 2 klātiene 2 Bērnu psihoemocionāla stāvokļa izvērtēšana sakarā ar attiecību problēmām PII.
Riga Rīgas 45.vidusskola 2 klātiene 2 Bērna psihoemocionāla stāvokļa izvērtēšana, uzvedības un emocionālās sfēras īpatnību izpēte. Adaptācijas spēju noteikšana.
Riga Rīgas PII "Būsim" 2 klātiene 3 Valodas attīstības izpēte, lasīšanas un rakstīšanas prasmju izvērtēšana. Konsultācija par piemērotāko izglītības iestādes izvēli, uzsākot pirmo klasi.
Riga Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija 2 klātiene 2 Bērna emocionāla rakstura grūtības.
Riga Rīgas 1.Tālmācības vidusskola 2 klātiene 2 Konsultācija sakarā ar emocionāla rakstura grūtībām.
Riga Valdorfskola 2 klātiene 3 Kognitīvo spēju izpēte, psihisko procesu darbības īpatnību un IQ izvērtējums, personības un emocionāla fona raksturojums. Slēdziena un rekomendāciju sastādīšana, vecāku konsultēšana par bērna attīstību. 
Riga Rīgas Herdera vidusskola 2 klātiene 2 Individuāli psiholoģiska izpēte. Kognitīvo prasmju izvērtēšana, mācīšanās un uzvedības traucējumi.
Riga Rīgas 9. vidusskola 2 klātiene 2 Individuāli psiholoģiska izpēte. Kognitīvo prasmju izvērtēšana, mācīšanās iemaņu traucējumi.
Riga Rīgas 94.vidusskola 2 klātiene 2 Miofunkcionālo traucējumu izvērtēšana, lasītprasmes izvērtēšana, vecāka izglītošana.
Riga   1 tiešsaiste 2 Vecāka konsultācija par disleksijas diagnozi un atbalsta pasākumiem.
Ādaži Ādažu PII Strautiņš 1 klātiene 3 Konsultācija par bērna uzvedības grūtībām izglītības iestādē
Carnikava Carnikavas PII Riekstiņš 1 klātiene 1 Par bērna adaptācijas grūtībām, iekļaujoties jaunā izglītības iestādē
Sigulda Siguldas PII Ābelīte 1 tiešsaiste 1 Par bērna uzvedības problēmām izglītības iestādē
Sigulda Siguldas PII Tornīši 1 tiešsaiste 1 Par bērna sadarbības grūtībām ģimenē un izglītības iestādē
Sigulda Siguldas PII Ābelīte 1 tiešsaiste 1 Par bērna uzvedības problēmām izglītības iestādē
Ādaži Ādažu PII Strautiņš 2 klātiene 2 Par atbalsta pasākumiem izglītības procesā izglītojamajam ar autiskā spektra traucējumiem
Ādažu novads Kadagas PII Mežavēji 1 klātiene 1 Konsultācija par izglītojamā uzvedības grūtībām un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem 
Ropažu novads Ulbrokas PII Pienenīte 1 klātiene 1 Konsultācija par mācīšanas grūtībām un nepieciešamo atbalstu
Kocēnu novads Ziemeļvidzemas pamatskola 3 tiešsaiste 3 Individuālā izglītības plāna sastādīšana
Ropažu novads   2 tiešsaiste 2 Konsultācija par bērna izglītības iespējām
Liepāja Liepāja PII Pasaciņa 2 tiešsaiste 2 Par bērna sadarbības grūtībām ģimenē un izglītības iestādē
Nīca Nīcas vidusskola 2 tiešsaiste 2 Atbalsta pasākumu nepieciešamība
Jelgava Jelgavas 4. sākumskola 2 klātiene 2 Konsultācija par skolēna uzvedības grūtībām    
Jelgava Jelgavas 4. sākumskola 2 klātiene 2 Konsultācija par bērna uzvedības grūtībām ģimenē    
Mārupe Mārupes PII "Saimīte" 1 tiešsaiste 3 Par bērna sadarbības grūtībām ģimenē un izglītības iestādē    
Ogres novads Ikšķiles vidusskola 1 klātiene 2 Konsultācija par skolēna uzvedības grūtībām    
Ogres novads Ikšķiles vidusskola 1 klātiene 2 Konsultācija par bērna uzvedības grūtībām ģimenē    
Riga Rīgas 1.Tālmācības vidusskola 2 klātiene 1 Konsultācija par adaptācijas un emocionāla rakstura grūtībām, iekļaujoties jaunā izglītības iestādē.
Riga Rīgas Šmēlinga vidusskola 2 klātiene 1 Bērna psihoemocionāla stāvokļa izvērtēšana, uzvedības un emocionālās sfēras īpatnību izpēte. Adaptācijas spēju noteikšana.
Riga Rīgas Šmēlinga vidusskola 2 klātiene 1 Konsultācija sakarā ar emocionāla rakstura grūtībām.
Riga Rīgas Lietuviešu vidusskola 3 klātiene 4 Personības veidošanās.
Ogre PII Ābelīte 1 klātiene 1 Bērna ar AST dienas kārtības un struktūras veidošana pii.
Ogres novads Ķeguma vidusskola 1 klātiene 1 Konsultācija par gatavošanos skolai
Ogres novads Tīnūžu sākumskola 1 tiešsaiste 1 Konsultācija par  vispārīgo attīstību.
Ogres novads Tīnūžu sākumskola 1 klātiene 1 Konsultācija par nepieciešam dokumentāciju, gatavojoties uz PMK.
Ogres novads Taurupes PII Taurenītis 1 klātiene 1 Konsultācija par nepieciešam dokumentāciju, gatavojoties uz PMK.
Ogres novads Tīnūžu sākumskola 1 klātiene 1 Konsultācija par iespējamiem mācīšanās grūtību iemesliem. 
Ķekava PII "Ieviņa" 1 klātiene 4 Par bērna adaptācijas grūtībām, iekļaujoties  izglītības iestādē
Ķekava PII "Ieviņa" 1 klātiene 2 Konsultācija par zēna uzvedības īpatnībām un atbalstu no ģimenes puses.
Ogres novads PII "Taurenītis" 1 klātiene 1 Bērna akadēmiskās zināšanas un gatavība skolai. 
Ogre Ogres 1. vidusskola 1 klātiene 1 Konsultācija par lasītprasmes uzlabošanas stratēģijām.     
Ogre PII "Ābelīte" 1 klātiene 1 Bērna ar AST dienas režīma izveida, sociālo prasmju attīstīšana    
Rīga Rīgas 1.Valsts ģimnāzija  1 klātiene 1 Mākslas terapijas nodarbības
  Kopā 96   112