4.9. nodrošina, ka konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem un metodisko darbu ar vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem veic speciālās izglītības iestādes pedagogi:
4.9.1. kuriem ir ne mazāk kā trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar iegūtiem vai iedzimtiem traucējumiem, kuros speciālā izglītības iestāde specializējas;
4.9.2. kuri trīs gadu laikā vismaz 12 stundu apjomā ir pilnveidojoši savu profesionālo kompetenci jautājumos, kas saistīti ar atbilstošo izglītojamo attīstības traucējumu veidu;
4.9.3. kuri ne retāk kā reizi piecos gados ir piedalījušies starptautiskos vai nacionālos projektos vai pieredzes apmaiņas programmās.
Pedagogu komanda, kuri nodrošina izglītības iestādes attīstības centra funkcijas 
Pedagoga vārds, uzvārds  ir  ne mazāk kā trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar iegūtiem vai iedzimtiem traucējumiem, kuros speciālā izglītības iestāde specializējas (pieredzes raksturojums, t.sk. apliecinājums un prakse darbā ar diagnostikas instrumentāriju); pēdējo trīs gadu laikā vismaz 12 stundu apjomā ir pilnveidojusi savu profesionālo kompetenci jautājumos, kas saistīti ar atbilstošo izglītojamo attīstības traucējumu veidu, konkretizējot profesionālās pilnveides jomu/ aspektu; ne retāk kā reizi piecos gados ir piedalījies starptautiskos vai nacionālos projektos vai pieredzes apmaiņas programmās (starptautiskā vai nacionālā projekta, pieredzes apmaiņas programmas nosaukums);
Ina Gruzdiņa Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs skolotāja no 2015.gada septembra. Rīgas 5.pamatskola-attīstības centra izglītības metodiķe. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija
Speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, maģistrs, 2019.gada jūnijs.  Konference "Labā prakse autisma jomā" 8 st. 02.11.2019. Skola 2030 izglītības tehnoloģiju mentoru kursi, 57 st., 02.2022.  - 05.2023.
Erasmus + Life inclusive! – Europian participationin labour and leisure for people with disabilities. Vācija. 11.2016.  Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2020.g. - 2023.g. 
Ieva Finka Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs speciālās izglītības skolotāja no 1997.gada un kopš 2015.gada 1.decembra Rīgas 5.pamatskola-attīstības centra izglītības metodiķe. Konference "Labā prakse autisma jomā" 8 st. 02.11.2019. 22.01.2020. pilnveides programma "Audzināšanas darba izaicinājumi kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā" (6 stundas) 19.10.2020. pilnveides programma "Mūsdienīga mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām". (12 stundas)                 Speciālā pedagoga darba metodes atzinuma veidošanā bērniem ar mācīšanās traucējumiem (2020. g. 11.12.) Multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 speciālistu apmācība (40 stundas) 27.10.2021. Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi. (32 stundas). "Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana IIP izstrādāšanai un īstenošanai". (8 stundas). Pieredzes apmaiņa Kopenhāgenas (Dānija) skolās (Skolen i Charlottegården, Skolen i Ryparken u.c.) ar mērķi gūt jaunu pieredzi darbam ar skolēniem, kam ir AST un Aspergera sindroms, kā arī  piedalītos pielāgoto fizisko aktivitāšu nodarbībās, kas paredzētas skolēniem uzvedības korekcijai.  Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2020.g. - 2023.g.
Anete Bromulte No 2016. gada strādā kā audiologopēds ar bērniem ar dažādiem runas un valodas traucējumiem, funkcionāliem un psiholoģiskiem traucējumiem, rīšanas un ēšanas traucējumiem, lasīšana un rakstīšanas traucējumiem, iedzimtiem un iegūtiem dzirdes traucējumiem. “Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāji DIBELS Next” jeb “AcadienceTM (DIBELS Next) latviešu valodas lasītprasmes testu” (no Sag. – 6.klasei.), "Tobii Dynavox" AAK ierīču pielāgošana un apmācība, "Orofaciālā miofunkcionālā terapija". Sertificēta ārstniecības persona. Rīgas 5.pamatskolas-attīstības centra izglītības metodiķis.  2020.g. "Agrīna funkcionēšanas traucējumu atpazīšana iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai jaundzimušajiem un bērniem, kam konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku " 32 st.; “Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem ”16 st.;  "Autisms. Konteksta neizpratne kā uzvedības izaicinājuma iemesls. Atbalsta līmeņi." 3 st.; "Laika plānošanas formula" 3 st.;  "Paškontrole. Kāpēc tas ir tik sarežģīti?" 3 st.; LLA  seminārs "Aktuāli jautājumi logopēdijā. Lasīšanas traucējumi" 6 st.; 2021.g.V Audiologopēdu zinātniski - praktiskā konference “Multimodāli runas, valodas un komunikācijas traucējumi-etioloģija un terapija” 8 st.; "LRPOA Pavasara konference" 3 st.; "Mācību spēles jauniešiem ar disleksiju"4 st.; "Miofunkcionālā terapija. Teorētiskais kurss." 8 st.; 2022.g. "Miofunkcionālā terapija. Praktiskais kurss." 8 st.;  "Tehniskie palīglīdzekļi funkcionālā speciālista praksē: aktualitātes 2022 gadā" 6 st.; "Latvijas miega medicīnas biedrības sēde. Miega traucējumi. Sapņu terapija. Obstruktīvās miega apnojas kognitīvās sekas." 4 st; "LALA biedru sēde. Neatliekamā pirmā palīdzības nodrošināšana funkcionālo speciālistu praksē" 8 st;  LLA seminārs "Aktuāli jautājumi logopēdijā" RAKSTU VALODAS TRAUCĒJUMI, 5 st.; BKUS "Jaunā psihisko uzvedības un neirālās attīstības traucējumu klasifikācija: neirālās attīstības traucējumi", 3 st.; 2023.g. LĀB konference "Runas traucējumu agrīna atpazīsāna bērniem" 6 st.; LLA seminārs "Stostīšanās terapija - pirmsskolas un skolas vecuma bērniem." 8 st.; LEA konference "Augmentatīvās un alternatīvās komunikācijas tehnoloģijas ergoterapeita praksē" 6 st.;  Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2020.g. -projekts turpinās. 
Olga Vinogradova Izglītības un klīniskā psihologa pieredze VISC speciālās un iekļaujošas izglītības nodaļā Valsts pedagoģiski medicīniskā komisijā -14 gadi.
Izglītības un klīniskā psihologa pieredze speciālā izglītības iestādē (Rīgas 7.pamatskola, Katvaru speciālā pamatskola) - 6 gadi un klīnikā “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži” - 9 gadi. Rīgas 5. pamatskola-attīstības centra izglītības psiholoģe un izglītības metodiķis -1.gads.
Diagnostikas instrumenti - Vekslera intelekta tests WISC-IV izdevums, latviešu valodā ; Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spēju tests (V-Dž KST); Minhenes Funkcionālās Attīstības diagnostikas tests ( MFAD 1-3). Mācību sasniegumu tests (LMST), Acadience (DIBELS Next) tests.
Profesionālās kompetences pilnveides programmas "Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas” 2023.g., 72.st. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Mūžizglītības centrs.
“Psihologu, vecāku un pedagogu sadarbība pozitīvas uzvedības atbalstam.”, 2023.g., 5 st., Latvijas skolu psihologa asociācija. “Sistēmiskais īstermiņa darbs ar ģimenēm pēc pusaudžu pašnavības mēģinājuma”, LSĢPA, 2023.g. 12.st.   “Paškaitējuma novēršana pusaudžiem un jauniešiem. Psihologu, vecāku un pedagogu sadarbība uzvedības problēmu novēršanā”, 2022.g., 8. st., Kognitīvi biheiviorālās terapijas mācību centrs sadarbībā ar Latvijas skolu psihologu asociāciju.
Norplus project ”Development of methods of physical activity for children with functional disabilities”, 2023.g. -projekts ir realizācijas procesā. NPJR-2020/10245.     Erasmus+ project "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2023.g. -projekts ir realizācijas procesā.     Erasmus+ project “A Multicultural Europe with Drama, Art, Music, Dance” (DAMD), 2023.g. -projekts ir realizācijas procesā. 2020-1-ES01-KA229-081959.     Erasmus+ project  “Media And Information Literacy: Learning To Think Critically”, 2023.g. -projekts ir realizācijas procesā. 2022-1-HR01-KA220-SCH-000089732.
Inese Pizika Izglītības un klīniskā psihologa darba pieredze Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas Psihiatrijas nodaļā - 2 gadi, Ādažu PII - 9 gadi, Ikšķiles vidusskola - 2 gadi. Darbs "Autisma centrā" specializējoties darbā ar bērniems ar autiskā spektra traucējumiem, izmantojot ABA jeb Lietišķo uzvedības analīzes metodi. Psihoizglītojošas konsultācijas vecākiem ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kopš 2022.gada Rīgas 5.pamatskolas - attīstības centra izglītības psihologs, izglītības metodiķis. Diagnostikas instrumenti - Vekslera intelekta tests WISC-IV izdevums, latviešu valodā ; ADOS-2 jeb autisma izvērtēšanas instruments;Minhenes Funkcionālās Attīstības diagnostikas tests ( MFAD 1-3). "Strukturētas autisma izvērtēšanas instrumentu lietošana psiholoģiskās novērtēšanas procesā" (2022.gads, 40 stundas), Latvijas Universitāte;   "Multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 speciālistu apmācības (2022.gads, 40 stundas), Kognitīvi biheiviorālās terapijas mācību centrs. “Paškaitējuma novēršana pusaudžiem un jauniešiem. Psihologu, vecāku un pedagogu sadarbība uzvedības problēmu novēršanā”(2022.gads, 5 stundas), Kognitīvi biheiviorālās terapijas mācību centrs. Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu", 2020.g. - 2023.g. 
Zigrīda Meiliņa Rīgas Mežciema pamatskolas speciālais pedagogs no 2006. gada līdz 2014. gadam. Rīgas 5. pamatskolas- attīstības centra speciālās izglītības skolotāja no 2008. gada. Rīgas 5. pamatskolas- attīstības centra izglītības metodiķe Apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Lietišķās uzvedības analīze” speciālistu sagatavošanai darbam ar lietišķās uzvedības analīzes (ABA) metodi. (Šobrīd ir 187 stundas) Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2020.g. - 2023.g. 
Anita Lesauska Zālītes speciālā internātpamatskola - speciālās izglītības skolotāja no 2011.gadas septembra. Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs skolotāja no 2019.gada septembra. Rīgas 5.pamatskola-attīstības centra izglītības metodiķe. Konference "Labā prakse autisma jomā" 8 st. 02.11.2019.Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem,  8.st., 2023.g marts. Atbalsts matemātisko prasmju apguvē, 4.st. 2023.g.marts. Digitālie rīki interešu izglītības pedagoga darbā, 6.st. 2023.g. marts. Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē, 36 st. 2022.g. Pēctecība mācībās no pirmskolas uz sākumskolu, 4.st 2021.g. augusts. Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide e-vidē par mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu, 36 st. 2020.g. decembris Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2020.g. - 2023.g. 
Aļevtina Balode Rīgas 5.pamatskolas - attīstības centrs speciālās izglītības skolotāja no 2017.gada. No 2021. gada Ādažu PII ''Strautiņš'' speciālais pedagos. No 2022.gada Rīgas 5.pamatskolas - attīstības centrs metodiķe. Paškontrole. Kapēc tas ir tik sareģžīti'' (3 st. 2020.gads.) Konference ''Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglābājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes'' ( 12 st. 2020.gads) ''Uzvedības problēmu cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība. Dzirde" ( 4st. 20021.gads) ''Komunikācas prasmju veicināšana bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem'' (8 st., 2021.gads)  ''Autisms. Konteksta neizpratne kā uzvedības izaicinājumu iemesls. Atbalsta līmeņi'' ( 3 st., 2020.gads) ''Izglītojamo ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iekļaušana mācību procesa norīsē'' (8.st. 2020.gads)  Seminārs ''Ikviena dzīve ir īsta!'' (2st, 2020.gads)  "Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar jauktiem attīstības traucejumiem. Aktualitātes individuālo izglītības plānu izveidē.'' (6st., 2022.gads) ''Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē'' (8st., 2022.gads) ''Agrīnas attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi." (32 st., 2022.gads) Projekts ''Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem.'' (5st., 2022.gads)  ''Multimodālās agrīnas intervences programmas STOP 4-7 speciālistu apmācības'' (40st., 2022.gads) ''Betnu agrīnas attīstības skrīninga instrumentu komplekts - BAASIK'' (36st., 2022.gads) Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2020.g. - 2023.g. 
Līga Sarkane Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrs speciālais pedagogs no 2004.gada. Rīgas 5.pamatskolas – attīstības centrs metodiķe. Seminārs “Dzimum identitātes traucējumi bērnu un pusaudžu vecumā” 3 stundas, 14.09.2021. Seminārs “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” 32 st. 30.12.2021. Seminārs  “Uz resursiem vērstas mākslas terapijas metodes traumatiskas pieredzes pārvarēšanai” 16 st., 2023. gada aprīlis. Starptautiskā konference mākslas terapijas konference “Mūzikas terapija Eiropā un Latvijā”, 22 st.,  2023.gada maijs. Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2020.g. - 2023.g. 
Vita Ukase Rīgas skolu logopēdu un speciālo pedagogu metodiskā darba koordinēšana un vadīšana, piedalīšanās  Rīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā, semināru organizēšana un vadīšana no 2014.g. - 2019.g, septembris. Rīgas 5.pamatskolas- attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā no 2019.gada 23.septembra.                                                   AcadienceTM (DIBELS Next) tests.  Mācību procesa specifika bērniem ar dzirdes traucējumiem 4 st., 10.01.2020. Konference "Labā prakse autisma jomā" 8 st. 02.11.2019. "Autiskā spektra traucējumi un efektīva intervence" 12 st. 10.12.2019.Konference "Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes" 12 st. 05.03.2020.  ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” 4.1. un 5.1. darbības ietvaros Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes speciālistu grupā piedalījās AcadienceTM (DIBELS Next) lasīšanas testa komplekta Latviešu valodā standartizācijas un validizacijas datu vākšanā, lasītprasmes veicināšanas materiālu izstrādē un aprobācijā no 2017.gada oktobra līdz 2019.gada maijam. Erasmus +  projekts "Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu" , 2020.g. -2023.g.