Saites

Attīstības centrs

Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra mērķis ir nodrošināt konsultatīvu un metodisku atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem

Galvenais virziens – izglītojamie ar autiskā spektra traucējumiem, komunikācijas grūtībām


Ieviņa Vanaga – koordinē un vada attīstības centra darbību

Zane Kronberga – sniedz metodisko atbalstu darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, komunikācijas grūtības

Lolita Kairova – sniedz metodisko atbalstu skolotājiem skolēnu individuālo spēju un iemaņu izprašanas procesā, mācību procesa pielāgošanā

Ina Gruzdiņa – sniedz metodisko atbalstu speciālo pamatizglītības programmu (21015811 un 21015911) īstenošanā

Aiga Štāle - speciālais pedagogs

Ieviņa Vanaga - logopēds

Karīna Agadžanjana, Amanda Zariņa - psihologs

Iluta Vilnīte - konsultācijas speciālās un iekļaujošās izglītības jautājumos

Inese Jansone, Ausma Anna Mieze un Zigrīda Meiliņa – mācību procesa nodrošināšana izglītojamiem ar autiskā spektra traucējumiem un citiem funkcionāliem traucējumiem


  • Pārskats par Rīgas 5. internātpamatskolas - attīstības centra (speciālās izglītības attīstības centra) 2017. gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem
  • Informācija ievietota 13.06.2018.


  • Pārskats par Rīgas 5. internātpamatskolas - attīstības centra (speciālās izglītības attīstības centra) 2016. gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem
  • Informācija ievietota 15.06.2017.


  • Tālākizglītības programmas
  • Metodiskie materiāli
  • Konsultācijas
  • Semināri, konferences
  • © Mārcis Galiņš 2013.