karogs skolas logo skolas foto
Saites

Attīstības centrs

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra mērķis ir nodrošināt konsultatīvu un metodisku atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem

Galvenais virziens – izglītojamie ar autiskā spektra traucējumiem, komunikācijas grūtībām un uzvedības problēmām.


Metodiskais atbalsts

  • Vita Ukase – koordinē un vada attīstības centra darbību
  • Inese Jansone – sniedz metodisko atbalstu skolotājiem un vecākiem saistībā ar izglītojamo uzvedības problēmām, atbalsta pasākumu nodrošināšanā
  • Anete Bromulte - sniedz metodisku atbalstu valodas un komunikācijas prasmju attīstīšanā, veic valodas traucējumu diagnostiku
  • Ieva Finka, Aiga Štāle, Ina Gruzdiņa, Diāna Kuzina, Iluta Vilnīte, Karīna Agadžanjana – sniedz konsultācijas un metodisku atbalstu speciālās un iekļaujošās izglītības jautājumos, veic speciālo vajadzību diagnostiku

  • Tālākizglītības programmas
  • Metodiskie materiāli
  • Konsultācijas
  • Semināri, konferences
  • Mūsu skolotāju veidotās mācību grāmatas
  • © Mārcis Galiņš 2013.