karogs skolas logo skolas foto
Saites

Attīstības centrs

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra mērķis ir nodrošināt konsultatīvu un metodisku atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem

Galvenais virziens – izglītojamie ar autiskā spektra traucējumiem, komunikācijas grūtībām un uzvedības problēmām.


Metodiskais atbalsts

  • Vita Ukase – koordinē un vada attīstības centra darbību
  • Ina Gruzdiņa, Zigrīda Meiliņa, Anete Bromulte, Olga Vinogradova, Ieva Finka, Anita Lesauska, Aļevtina Balode, Līga Sarkane, Inese Pizika - sniedz konsultācijas un metodisku atbalstu speciālās un iekļaujošās izglītības jautājumos, veic speciālo vajadzību diagnostiku

  • Tālākizglītības programmas
  • Metodiskie materiāli
  • Konsultācijas
  • Semināri, konferences
  • Mūsu skolotāju veidotās mācību grāmatas

  • Informatīvs pārskats par Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra no 2021. gada 1. jūnija - 2022. gada 31. maijam veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4. punktā minēto kritēriju izpildi (publicēts 15.06.2022.)
  • © Mārcis Galiņš 2013.