Saites

Ārpusstundu darbs

Interešu izglītības pulciņi

Ikgadējie pasākumi

Skolas internāts


Koncertu cikls skolu jaunatnei „Mūzika Tev”

Valsts SIA „Latvijas Koncerti” par vienu no savas darbības galvenajiem mēríiem izvirzījusi bērnu un jauniešu muzikālo izglītošanu. Arī mūsu skolas 7. – 9.klašu skolēni regulāri apmeklē piedāvātos koncertus, kuros mūzika nereti tiek papildināta ar citām spilgtām mākslas nozarēm. Ik gadu 4 koncertu cikls, piedāvā labākos un saistošākos muzikālos priekšnesumus no visdaþādākajiem mūzikas þanriem: tā ir gan latviešu tautas mūzika, gan klasiska, gan dþezs un rokmūzika.

Skolēni un pedagogi ir priecīgi un pateicīgi, ka ilgstošas sadarbības rezultātā ar muzikoloìi Karīnu Bērziņu un koncertu organizētājiem var gūt jaunus iespaidus, redzēt un baudīt mūziíu priekšnesumus.


Skolas sadarbība ar Mākslinieciskās jaunrades centru "Praktiskās estētikas skola"

Katru pirmdienu mūsu skolas 1. - 4. klašu skolēni un katru otrdienu 4.-7. klašu skolēni pēc mācību stundām apmeklē Mākslinieciskās jaunrades centru "Praktiskās estētikas skola".
Praktiskās estētikas skolā skolēniem iespējams piedalīties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos - ādas dizains, kustību valoda, origami - papīra plastika, tekstildizains un mazā dizainera pulciņa nodarbībās.
Katru gadu pavasarī Praktiskās estētikas skolā tiek rīkots pasākums skolēniem no daþādām speciālās izglītības iestādēm, kura laikā notiek sacensības daþādu aktivitāšu jomās.

© Mārcis Galiņš 2013.