Saites

Atbalsts skolēniem

Skolēniem atbalstu sniedz:

Psihiatrs - Ināra Smilga
Pediatrs - Eudocija Dace Spridzāne
Sociālais pedagogs - Dzintra Endzeliņa, Sigita Šilinska
Speciālais pedagogs - Ieva Finka, Rudīte Jākobsone
Psihologs - Karīna Agadžanjana, Amanda Zariņa
Logopēds - Vita Ukase, Estere Fuksa, Dita Kanapinska
Audiologopēds - Anete Bromulte
Skolas medmāsas - Eva Knopkina, Silva Navra
Mākslas terapeits - Līga Sarkane
Slinga terapeits, fizioterapeits - Mārtiņš Seisums
Masiere - Vija Žīgure
Ergoterapeits - Herta Indriča
Koriģējošā vingrošana - Anita Beinere, Astra Kurme, Inita Purmale
Attīstošās un korekcijas nodarbības (Montesori) - Dace Kārkliņa, Iveta Saulīte

* Skolēni saņem bezmaksas ēdināšanu, apmaksātus sabiedriskā transporta izdevumus Rīgas pilsētā, tiek nodrošināti ar internātu.

Attālināto mācību laikā izglītojamiem un viņu vecākiem ir pieejams skolas atbalsta personāls

Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāts ergoterapeita atbalsts un konsultācijas

Ergoterapija ir rehabilitācijas nozare, kas cilvēkam palīdz būt neatkarīgākam savā ikdienas dzīvē. Terapijas mēríis ir risināt šíēršïus, kas ierobežo cilvēka svarīgo aktivitāšu veikšanu.
Ergoterijas darbības virzieni skolā:
 • Konsultēšana vai iemaņu aktīva trenēšana pašaprûpes līmeņa pilnveidei
 • Sīkās motorikas trenēšana (satvērieni, spēks, koordinācija u.c.)
 • Uzmanības noturība, sadarbības prasmes, aktivitātes plānošanas prasmes
 • Vides pielāgošana skolēna vajadzībām
  Ergoterapeita konsultācijas un atbalstu var saņemt ne tikai skolēni, bet arī viņu vecāki un pedagogi.

  Skolā skolēniem tiek piedāvātas attīstošās un prakstiskās nodarbības

  Nodarbību laikā tiek izmantoti materiāli un vingrinājumi, kas balstīti uz pasaulē atzītas un plaši pielietotas Marijas Montesori izstrādātas pedagoìiskās metodes.
  Materiāli ir īpaši veidoti un izstrādāti praktisko iemaņu attīstīšanai, matemātikas un valodas prasmju izkopšanai, kā arī sajûtu attīstīšanai.
  Mācību un korekcijas procesā šie materiāli tiek piemeklēti un pielāgoti katra bērna individuālām vajadzībām un attīstības līmenim. Darbs pēc Montesori metodes ar atbilstošiem metodiskajiem materiāliem raisa bērnos aktivitāti, interesi un attīsta koncentrēšanās spējas, kas ir ïoti svarīgi bērna attīstībai.

  Mûsu skolā skolēniem tiek piedāvāta mākslas terapija

  Mākslas terapija skolā ir ar neklīnisku ievirzi un vairāk vērsta uz attīstību un individuālo resursu meklēšanu. Darbojoties mākslas terapijas nodarbībās ar dažādiem mākslas materiāliem - tradicionāliem un ne tik tradicionāliem, pēc katra skolēna interesēm (piemēram, dažādām krāsām, plastalīnu, dažādiem krītiem, dabas materiāliem, papīru, parafīnu, metāla stieplēm, vilnu u.c.) ir iespējams uzlabot savu personīgo labizjûtu. Skolēns var saņemt atbalstu drošā vidē, lai varētu notikt sevis izteikšana, pakāpeniska sevis iepazīšana, pieņemšana, attīstības harmonizācija. Sadarbībā ar mākslas terapeitu tiek uzlabotas savstarpējo attiecību prasmes, palīdzot kontrolēt savu uzvedību, mazinot stresu un stiprinot pašapziņu.

  Mākslas terapija ir sevišíi noderīga strādājot ar audzēkņiem, kuriem ir apgrûtināta mutvārdu saskarsme, tēli un simboli darbojas kā informācijas sniedzēji, papildinot saskarsmi ar apkārtējo pasauli.

  Mûsu skola piedāvā skolas skolēniem slinga terapiju

  Slinga terapija ir pilnīga diagnostikas, aktīvas ārstēšanas un vingrojumu sistēma ar mēríi panākt pastāvīgu muskuloskeletāro traucējumu uzlabošanos. Slinga terapija kā arī ārstnieciskā vingrošana piemērota, ja ir skolioze; apaïa vai plakana mugura, plakanā pēda; "X" vai "O" veida kājas; neiroloìiskas saslimšanas, kas radījušas kustību traucējumus; sensori traucējumi vai "neveikla bērna sindroms"; bronhiālā astma vai hronisks bronhīts

  Mûsu skolā darbojas sajûtu telpas

  Neraugoties uz zinātnes un tehnikas attīstību, ïoti ātro datorizācijas tempu, sensorās audzināšanas loma nav mazinājusies, tai ir fundamentāla nozīme bērna personības veidošanās procesā, balstoties uz uzkrāto sensoro pieredzi, veidojas tādi procesi kā iztēle, atmiņa, domāšana, kā arī attīstās dažādi praktiskās darbošanās veidi.
  Domājot par bērnu personības attīstību, labsajûtu un relaksācijas iespējām, Rīgas 5. speciālajā internātpamatskolas Mežaparka filiālē ir ierīkota sensorā istaba.

  Sensorā istaba ir speciāli radīta vide bērna sensoro maņu - redzes, taustes, dzirdes un ožas attīstībai. Sensorā istaba ir īpaši piemērota bērniem ar smagiem kombinētiem traucējumiem.
  šajā telpā, izmantojot skaņas, gaismas un cita veida sensoros elementus, bērniem ir iespēja caur maņām iepazīt apkārtējo pasauli, atpûsties, relaksēties un atgût psihoemocionālo līdzsvaru. Ar prieka un pārsteiguma sajûtām šo notikumu gaidīja ne tikai skolēni, bet arī visi skolas darbinieki. Kopā ar mûsu atbalstītājiem un draugiem, mums tas ir izdevies!

 • © Mārcis Galiņš 2013.