Saites

Karjeras izglītība


Sākot ar 2017./2018. mācību gadu, Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs ir Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” dalībniece.

Karjeras izglītības mērķis ir veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, palīdzēt viņiem veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. Svarīgi ir palīdzēt izglītojamiem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un fiziskās un garīgās veselības stāvokli, pieņemt lēmumus, noteikt mērķus.

Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma un katru mācību gadu tiek sastādīts plāns, lai organizētu kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus izglītojamiem. Skola izglītojamiem sniedz iespēju iegūt zināšanas, apgūt sadzīves un darba prasmes akcentējot izglītošanas praktisko ievirzi.

Karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti skolas audzināšanas stundās un mācību priekšmetu stundās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos, kā arī projektu nedēļās. Izglītojamiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, pašiem piedalīties radošās darbnīcās, vērot eksperimentālus priekšnesumus un doties mācību ekskursijās. Uz skolu tiek aicināti skolas absolventi, kuri ar lepnumu stāsta par to, kā ir izveidojusies viņu karjera, cik svarīgi skolā ir apgūt pamata prasmes un iemaņas.

Skolas bibliotēkā ir pieejama plaša un daudzveidīga informācija par karjeras izglītības jautājumiem - grāmatas, žurnāli, bukleti, metodiskie materiāli, spēles, testi, anketas sevis izpētei. Ikvienam ir pieejami materiāli par vispārējās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām. Arī skolas sociālais pedagogs sniedz atbalstu izglītojamiem un viņu vecākiem saistībā ar karjeras jautājumiem. Kopīgi ar skolas psihologu, sociālo pedagogu, pedagogu karjeras konsultantu un citiem kompetentiem speciālistiem rūpīgi tiek izvērtētas katra izglītojamā individuālās spējas, intereses, viņa fizisko un garīgo spēju saistība ar izvēlēto profesiju. Katram izglītojamam iespēju robežās tiek piemeklēta un atrasta tieši viņam un viņa spējām atbilstoša nodarbošanās.

Karjeras nedēļas plāns 2018. gada 8. līdz 12. oktobrim


Mācību ekskursija uz Getliņi EKO

11. un 21. februārī, projekta mēneša ietvaros, Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra skolēni devās ekskursijā uz SIA „Getliņi Eko”– iepazīt Latvijas uzņēmumu un tajā strādājošo profesijas.

Jau pie ieejas vārtiem sapratām, ko nozīmē videi draudzīga, mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana. Uzņēmums ir moderns, tehnoloģisks un videi draudzīgs sadzīves atkritumu poligons, kurā apsaimnieko un pārstrādā sadzīves atkritumus, ražo ekoloģiski atjaunojamu enerģiju, piedalās vides apsaimniekošanā un audzē dārzeņus. Šeit kopumā strādā 100 darbinieki – dažādu profesiju pārstāvji.

Mums bija iespēja vērot, kā atkritumi tiek atvesti un nodoti šķirošanai, kādi pārstrādes produkti tiek ražoti, kā tos noglabā un izmanto siltumnīcās. Ļoti izzinoša bija mācību filma par bērna skatījumu atkritumu šķirošanā. Interesanti bija redzēt un izprast, kā siltumnīcās strādā agronoms un viņa palīgi, kā tiek “baroti” tomāti, kopts garais tomāta stublājs (10- 12m), kādi ir darba apstākļi.

PKK Ilze LešinskaKarjeras attīstības atbalsta pasākums – “Ražots Latvijā”

2019. gada 30. janvārī un 15. februārī, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas 5. internātpamatskolas-attīstības centra izglītojamie piedalījās aizraujošā karjeras pasākumā “Ražots Latvijā”. Šoreiz darba un profesijas pasaules iepazīšanai ciemojās SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija uzņēmumā Ādažu Čipsi.

Skolēni iepazinās ar ražotnes vēsturi, darba vidi, tehniskajām īpatnībām, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, čipšu ražošanas procesu, profesijām, kuras nepieciešamas produkta ražošanai. Pasākuma vadītājas meistarīgi – čipšu darināšanas procesā, kuru veica skolēni, iepazīstināja ar profesijām uzņēmumā – pārtikas tehnologs, dizaineris, mehatroniķis, inženieris u.c. Pēc pasākuma katrs dalībnieks saņēma dāvanu no uzņēmuma – pašizgatavoto un uzņēmumā ražoto čipsu paciņas.

PKK Ilze LešinskaKarjeras attīstības atbalsta pasākuma apmeklējums Rīgas Tūrisma un Radošās industrijas tehnikumā “Eiropas Ziemassvētki”

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums bija izvēlēts kā 27. Ziemassvētku Eiropā organizators. Šis pasākums Latvijā notika pirmo reizi un norisinājās no 2. līdz 8. decembrim. Mūsu Skolas pavāru palīgu kursa audzēkņiem un citiem vecāko klašu skolēniem bija dota iespēja apmeklēt pasākumu šajā tehnikumā, kur viņus gaidīja piesātināta izglītojoša un izklaidējoša programma. Skolēni varēja iepazīt Ziemassvētku tradīcijas no visiem Eiropas tuvākiem un tālākiem nostūriem, vērot galda klāšanas un eglīšu rotāšanas ieradumus, pagaršot tradicionālās svētku receptes un piedalīties interesantākajās meistarklasēs. Šo Ziemassvētku izstādi, apmeklēja vairāk nekā 500 skolēnu no visdažādākajām pamatskolām, internātskolām, ģimnāzijām, profesionālām skolām Latvijā.

PKK Ilze LešinskaKarjeras attīstības atbalsta pasākums

“Būvē savu karjeru pats”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, Rīgas 5. internātpamatskolas-attīstības centrā, Slāvu ielā - 19, Karjeras nedēļas ietvaros 11. oktobrī notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Būvē savu karjeru pats”. Tematiskas izziņas nodarbības skolēniem ar mērķi palīdzēt atklāt un iepazīt dažādu profesiju darbības jomas saistībā ar tehnoloģijām un inženierzinātnēm. Tajā piedalījās Skolas 5. - 9. klašu un arodklašu skolēni. Pasākums norisinājās trīs darbnīcās. Flabera ķīmiķis”, “Labirintu programmētājs” un “Kīmiķis un Burbuļbumba”.

Darbnīcu pirmajā daļā izglītojamie tika iepazīstināti ar ķīmiķa un programmētāja profesijām, un kā veiksmīgāk plānot karjeru šajās profesijās. Darbnīcu otrajā daļā skolēni pielietoja iegūtās zināšanas un prasmes, kas saistītas ar ķīmiķa un programmētāja profesijām un izvērtēja savu rakstura īpašību atbilstību profesijai radoši darbojoties, veicot eksperimentus un iegūstot praktisku rezultātu – flaberi un burbuļbumbu.

Pedagogs – karjeras konsultants – Ilze Lešinska

Projekts tapis Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvarosKarjeras attīstības atbalsta pasākums - Mācību ekskursija tipogrāfijā „Veiters”

Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra sākumskolas skolēni ,karjeras nedēļas ietvaros otrdien, 9. oktobrī apmeklēja tipogrāfiju „Veiters”. Tipogrāfijā skolēnus mīļi sagaidīja gide, kura bērniem saprotamā veidā pastāstīja, kāds ir garais grāmatu tapšanas ceļš. Skolēni vēroja dažādās mašīnas, kuras iespieda, grieza un printēja grāmatas, bukletus, kalendārus utt. Visiem tika dota iespēja iejusties uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvju “ādā”, iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. Ekskursijas noslēgumā skolēni saņēma zīmējumus, uzlīmes un kalendāru.

PKK Ilze LešinskaKarjeras attīstības atbalsta pasākums – Mācību ekskursija uz Ceļu laboratoriju

Šogad, 19. septembrī mūsu skolas vecāko klašu skolēni devās uz AS Latvijas Valsts ceļu piedāvāto bezmaksas ekskursiju un Ceļu laboratoriju. Ceļu laboratorija ir VAS Latvijas Valsts ceļi struktūrvienība, kas veic autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu, kā arī veic pētnieciskos darbus.

Laboratorijā skolēni varēja vērot kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli: smilts, šķembas, grants, bitumens, u.c., saprast, kā top ceļi Latvijā un pasaulē, kādu profesiju pārstāvji strādā ceļu būvē.

Ekskursijas beigās skolēni saņēma komiksu „Kā trīs draugi Ceļgrauzi pieveica”.

Pedagogs karjeras konsultants Ilze LešinskaKarjeras attīstības atbalsta pasākums

“Latvijas uzņēmumi un profesijas”

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, Rīgas 5.internātskolas – attīstības centra skolēni 2018.gada 21.maijā un 28. maijā ciemojās Keramikas darbnīcā.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija uzzināt, kā strādā amatnieki vienā no senākajām nozarēm, iepazīt keramiķa un podnieka profesijas un darba apstākļus.

Skolēni noskaidroja nepieciešamās zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas, lai strādātu keramikas darbnīcā, iepazina profesijas specifiku, redzēja, kā keramiķis lieto darbā dažādus instrumentus, piemēram, mehānisko vai elektrisko rokas podnieka virpu, glazēšanas šķēres, lineālu, kaltus, otas. Noskaidroja karjeras izaugsmes iespējas uzņēmumā un piedalījās meistarklasē, praktiski pagatavojot sev un draugiem suvenīrus.

Pedagogs – karjeras konsultants – Ilze Lešinska

Projekts tapis Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvarosKarjeras attīstības atbalsta pasākums

“Iepazīstam profesijas – Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu , 22. maijā vecāko klašu skolēni un 25. maijā jaunāko klašu skolēni devās uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, lai uzzinātu, kādu profesiju pārstāvji tur strādā.

Skolēni uzzināja, ka ik dienu par dzīvniekiem gādā apmēram 150 darbinieku, kuri pārstāv dažādas profesijas. Zoodārzā čakli rosās dzīvnieku kopēji, veterinārārsti, sagādnieki, kuri piegādā dzīvniekiem barību, apkopēji, kas tīra viņu mājas, dārznieki, gidi, administratori utt. Kopā ar gidu skolēni devās pastaigā, vēroja dzīvniekus, ielūkojās darbinieku un speciālistu ikdienas gaitās.

Pedagogs – karjeras konsultants – Ilze Lešinska

Projekts tapis Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvarosKarjeras attīstības atbalsta pasākums “Gribu zināt”

“Konfelādes” ražotnes izbraukuma meistarklase – Kā top marmelādes konfektes?

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, 25. maijā Rīgas 5. internātpamatskolā-attīstības centrā, Slāvu ielā -19, notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Gribu zināt”. Tajā piedalījās Skolas 5. - 9. klašu un profesionālās pamatizglītības audzēkņi.

Pasākuma programmā bija stāstījums par uzņēmuma izveidošanu - “no idejas līdz tās realizēšanai”, par profesijām un speciālistiem, kādi iesaistīti pārtikas ražošanā. Skolēni tika iepazīstināti ar darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, strādājot šādā uzņēmumā. Skolēni noskaidroja, kāpēc ir jāpievērš uzmanība informācijai, kas norādīta uz produktu etiķetēm.

Norisinājās meistarklase - radošā nodarbība – “Veidosim paši savu Konfelādi”. Radošās darbnīcas ietvaros, katrs skolēns pats sev veidoja, apstrādāja un fasēja Konfelādes konfekti.

Pedagogs – karjeras konsultants – Ilze Lešinska

Projekts tapis Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvarosKarjeras attīstības atbalsta pasākums

“Ražots Latvijā”

Laimas šokolādes muzejs

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, Rīgas 5. internātpamatskolas-attīstības centra 1.- 9. klašu un profesionālās pamatizglītības audzēkņi 12.04., 13.04. un 20.04. devās uz Laimas šokolādes muzeju, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums noritēja, kā mācību ekskursija un radošā šokolādes darbnīca, ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar pavāra, pārtikas tehnologa un konditora profesijām, to vēsturi, kā arī darba iespējām uzņēmumā. Muzeja apmeklējuma laikā skolēni guva ieskatu par uzņēmuma struktūru, darbības jomām, guva priekšstatu par uzņēmumā pārstāvētajām profesijām, kas tieši vai netieši iesaistītas šokolādes ražošanas procesā vai pilda ražošanas procesa atbalsta funkcijas. Radošajā darbnīcā skolēni izgatavoja savu šokolādes konfekšu izlasi un guva priekšstatu par konfekšu ceha darbību.

Pedagogs – karjeras konsultants – Ilze Lešinska

Projekts tapis Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvarosKarjeras attīstības atbalsta pasākums

“Iepazīstam profesijas. Mūsu vērtība - koks”

23.martā, 4. aprīlī un 5.aprīlī mūsu Skolas skolēni devās uz Namdara darbnīcu Garkalnē, kur saimnieko Normunds un viņa komanda, lai iepazītos ar namdara un galdnieka profesijām. Pasākumā skolēni guva vērtīgu informāciju par profesijām un prasmēm, kas nepieciešamas, lai varētu apstrādāt koku. Praktiski darbojoties, izmēģināja arī seno latviešu instrumentu skanējumu, piemēram, bērza tāss tauri. Skolēni ļoti aizrautīgi izmēģināja tradicionālos kokapstrādes instrumentus – zāģi divroci un slīmestu, ar kuru mizo koka baļķus. Tika iemēģināta roka tapu dzīšanā. Tādējādi skolēni guva ne tikai praktiskas iemaņas kokapstrādē, bet arī lielisku iespēju saprast, ka koki ir mūsu bagātība un vērtība.

Pedagogs – karjeras konsultants – Ilze Lešinska

Projekts tapis Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvarosKarjeras attīstības atbalsta pasākums

“Ražots Latvijā”

Rāmkalnu sukāžu ražotne

22. martā un 26. martā mūsu Skolas skolēni devās uz Rāmkalnu sukāžu ražotni. Mācību ekskursija bija ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar pavāra, pārtikas tehnologa un konditora profesijām, to vēsturi, nepieciešamajām prasmēm profesijas apguvei, kā arī darba iespējām.

Ražotnē mūs laipni sagaidīja ražošanas ceha direktore. Pēc speciālā apģērba uzvilkšanas un roku mazgāšanas, mums ļāva ielūkoties dažādās telpās, kur tiek uzglabātas, pārstrādātas un žāvētas ogas. Redzējām arī telpu, kur top gardie sīrupi un sulas. Visbeidzot nonācām smaržīgajā istabā, kur tiek ražota šokolāde. Vislielāko sajūsmu izraisīja tas, ka paši varējām pielikt roku gardo pastilu tapšanā. Sava ceļojuma noslēgumā mūs gaidīja pārsteigums – sukāžu, šokolādes un pastilu degustācija. Mīļš paldies par laipno uzņemšanu!

Pedagogs – karjeras konsultants – Ilze Lešinska

Projekts tapis Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvarosKarjeras attīstības atbalsta pasākums

Izglītības izstāde “Skola 2018”

Šogad, 23. februārī mūsu Skolas skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2018”, kurā varēja iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju kredītiem, vērot prezentācijas, piedalīties aktivitātēs un konkursos, kā arī satikt draugus un labi pavadīt laiku. Mūsu Skolas jauniešiem bija ļoti interesanti sarunāties ar iespējamajiem darba devējiem, iegūt informāciju par turpmākās karjeras iespējām.

Skolēniem īpaši patika atmosfēra izstādē, darbinieku pozitīvā attieksme, patika uzņēmumi un mācību iestādes, kuras demonstrēja mūsdienīgus, aizraujošus mācību uzskates līdzekļus, lai mācīties būtu radoši un interesanti!

Paldies karjeras konsultantei Ilzei Lešinskai par skolēnu organizēšanu pasākuma apmeklēšanai!Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Maizes ceļojums līdz mūsu galdam”

2018. gada 23. janvārī un 30. janvārī mūsu Skolas skolēni devās mācību ekskursijās uz maizes ceptuvi “Lāči”, lai iepazītos ar ražotnes darbu un maizes tapšanas procesā iesaistītajām profesijām.

Skolēni mācību ekskursijas laikā uzzināja par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām, iepazina maizes cepšanas procesu, apskatīja maizes krāsnis un maizes cepēju darbarīkus. Skolēniem bija lieliska iespēja izbaudīt reālo darba vidi maiznieka un konditora profesijā, kura ir ļoti smaga, prasa lielu fizisko piepūli un izturību, jo jāstrādā pie karstām krāsnīm. Mācību ekskursijas laikā skolēniem svarīgi bija izbaudīt komandas garu visiem kopā cepot maizi, palīdzot savam skolasbiedram un rūpējoties, lai katrs maizes kukulītis būtu īpašs.

Kopīgi darbojoties tika uzcepts garšīgs kliņģeris, rudzu maizīte, īpašie rudzu cepumi. Visi skolēni bija priecīgi par sava darba rezultātu.Rīgas pilsētas speciālo skolu 9. klašu skolēnu Karjeras pēcpusdiena „PROFESIJU PORTFELIS”

2017. gada 5. decembrī Rīgas 3. speciālajā pamatskolā norisinājās karjeras attīstības pasākums Rīgas speciālo skolu skolēniem „Profesiju portfelis”. Katrai skolai bija jāprezentē kāda no profesijām, ko var apgūt savā skolā. Mūsu skola pārstāvēja profesiju – Mājkalpotājs un uz šo pasākumu 9. klases meitenes bija sagatavojušas priekšnesumu un stāstu par Mājkalpotāju profesiju. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja satikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem – ekspertiem, uzklausīt viņu veiksmes stāstus, padomus, praktiski darboties radošajās darbnīcās.

Mūsu skolu kā eksperts pārstāvēja arodmācības skolotāja un izglītības metodiķe profesionālās izglītības jomā Diāna Reke.Dalība profesionālās meistarības konkursā „Sienu krāsošana un dekoratīvā apmetuma apdares darbi”

2017. gada 2. un 3. novembrī Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra skolēni Deivids un Aleksandrs, kuri mācās profesionālās pamatizglītības programmā “Būvstrrādnieks” un apgūst remontstrādnieka profesiju, arodmācības skolotāju Daiņa Fuksa un Mārča Stroda pavadībā piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursā „Sienu krāsošana un dekoratīvā apmetuma apdares darbi”.

Skolēni bija ļoti priecīgi un gandarīti par iespēju piedalīties šajā konkursā, iegūstot jaunu pieredzi un profesionālās prasmes. Abi jaunieši pēc konkursa izteica vēlmi piedalīties nākošajā būvniecības konkursā.

Piedaloties šādos konkursos skolēni var uzzināt savas stiprās puses un jomas, kuras vēl jāpilnveido. Abi skolēni par piedalīšanos konkursā saņēma diplomus un atzinības rakstus.

Paldies skolotājam Mārcim Strodam par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu profesionālās meistarības konkursam!© Mārcis Galiņš 2013.