Saites

Karjeras izglītība


Sākot ar 2017./2018. mācību gadu, Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs ir Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” dalībniece.

Karjeras izglītības mērķis ir veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, palīdzēt viņiem veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. Svarīgi ir palīdzēt izglītojamiem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un fiziskās un garīgās veselības stāvokli, pieņemt lēmumus, noteikt mērķus.

Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma un katru mācību gadu tiek sastādīts plāns, lai organizētu kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus izglītojamiem. Skola izglītojamiem sniedz iespēju iegūt zināšanas, apgūt sadzīves un darba prasmes akcentējot izglītošanas praktisko ievirzi.

Karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti skolas audzināšanas stundās un mācību priekšmetu stundās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos, kā arī projektu nedēļās. Izglītojamiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, pašiem piedalīties radošās darbnīcās, vērot eksperimentālus priekšnesumus un doties mācību ekskursijās. Uz skolu tiek aicināti skolas absolventi, kuri ar lepnumu stāsta par to, kā ir izveidojusies viņu karjera, cik svarīgi skolā ir apgūt pamata prasmes un iemaņas.

Skolas bibliotēkā ir pieejama plaša un daudzveidīga informācija par karjeras izglītības jautājumiem - grāmatas, žurnāli, bukleti, metodiskie materiāli, spēles, testi, anketas sevis izpētei. Ikvienam ir pieejami materiāli par vispārējās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām. Arī skolas sociālais pedagogs sniedz atbalstu izglītojamiem un viņu vecākiem saistībā ar karjeras jautājumiem. Kopīgi ar skolas psihologu, sociālo pedagogu, pedagogu karjeras konsultantu un citiem kompetentiem speciālistiem rūpīgi tiek izvērtētas katra izglītojamā individuālās spējas, intereses, viņa fizisko un garīgo spēju saistība ar izvēlēto profesiju. Katram izglītojamam iespēju robežās tiek piemeklēta un atrasta tieši viņam un viņa spējām atbilstoša nodarbošanās.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. m.g.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Izglītības izstāde “Skola 2018”

Šogad, 23. februārī mūsu Skolas skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2018”, kurā varēja iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju kredītiem, vērot prezentācijas, piedalīties aktivitātēs un konkursos, kā arī satikt draugus un labi pavadīt laiku. Mūsu Skolas jauniešiem bija ļoti interesanti sarunāties ar iespējamajiem darba devējiem, iegūt informāciju par turpmākās karjeras iespējām.

Skolēniem īpaši patika atmosfēra izstādē, darbinieku pozitīvā attieksme, patika uzņēmumi un mācību iestādes, kuras demonstrēja mūsdienīgus, aizraujošus mācību uzskates līdzekļus, lai mācīties būtu radoši un interesanti!

Paldies karjeras konsultantei Ilzei Lešinskai par skolēnu organizēšanu pasākuma apmeklēšanai!Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Maizes ceļojums līdz mūsu galdam”

2018. gada 23. janvārī un 30. janvārī mūsu Skolas skolēni devās mācību ekskursijās uz maizes ceptuvi “Lāči”, lai iepazītos ar ražotnes darbu un maizes tapšanas procesā iesaistītajām profesijām.

Skolēni mācību ekskursijas laikā uzzināja par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām, iepazina maizes cepšanas procesu, apskatīja maizes krāsnis un maizes cepēju darbarīkus. Skolēniem bija lieliska iespēja izbaudīt reālo darba vidi maiznieka un konditora profesijā, kura ir ļoti smaga, prasa lielu fizisko piepūli un izturību, jo jāstrādā pie karstām krāsnīm. Mācību ekskursijas laikā skolēniem svarīgi bija izbaudīt komandas garu visiem kopā cepot maizi, palīdzot savam skolasbiedram un rūpējoties, lai katrs maizes kukulītis būtu īpašs.

Kopīgi darbojoties tika uzcepts garšīgs kliņģeris, rudzu maizīte, īpašie rudzu cepumi. Visi skolēni bija priecīgi par sava darba rezultātu.Rīgas pilsētas speciālo skolu 9. klašu skolēnu Karjeras pēcpusdiena „PROFESIJU PORTFELIS”

2017. gada 5. decembrī Rīgas 3. speciālajā pamatskolā norisinājās karjeras attīstības pasākums Rīgas speciālo skolu skolēniem „Profesiju portfelis”. Katrai skolai bija jāprezentē kāda no profesijām, ko var apgūt savā skolā. Mūsu skola pārstāvēja profesiju – Mājkalpotājs un uz šo pasākumu 9. klases meitenes bija sagatavojušas priekšnesumu un stāstu par Mājkalpotāju profesiju. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja satikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem – ekspertiem, uzklausīt viņu veiksmes stāstus, padomus, praktiski darboties radošajās darbnīcās.

Mūsu skolu kā eksperts pārstāvēja arodmācības skolotāja un izglītības metodiķe profesionālās izglītības jomā Diāna Reke.Dalība profesionālās meistarības konkursā „Sienu krāsošana un dekoratīvā apmetuma apdares darbi”

2017. gada 2. un 3. novembrī Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra skolēni Deivids un Aleksandrs, kuri mācās profesionālās pamatizglītības programmā “Būvstrrādnieks” un apgūst remontstrādnieka profesiju, arodmācības skolotāju Daiņa Fuksa un Mārča Stroda pavadībā piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursā „Sienu krāsošana un dekoratīvā apmetuma apdares darbi”.

Skolēni bija ļoti priecīgi un gandarīti par iespēju piedalīties šajā konkursā, iegūstot jaunu pieredzi un profesionālās prasmes. Abi jaunieši pēc konkursa izteica vēlmi piedalīties nākošajā būvniecības konkursā.

Piedaloties šādos konkursos skolēni var uzzināt savas stiprās puses un jomas, kuras vēl jāpilnveido. Abi skolēni par piedalīšanos konkursā saņēma diplomus un atzinības rakstus.

Paldies skolotājam Mārcim Strodam par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu profesionālās meistarības konkursam!© Mārcis Galiņš 2013.