karogs skolas logo skolas foto
Saites
logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

Māci un mācies logo logo logo
Par mums

Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.

Mūsu skola piedāvā iespēju iegūt savām spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošu izglītību

Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs dibināts 1972. gadā


Skola realizē speciālās pamatizglītības programmas (kods 21015811, 21015911, 21015711)

9. klasi beidzot, skolēni saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu
Pēc pamatizglītības iegūšanas Skola piedāvā apgūt profesionālās pamatizglītības programmu ar kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”.
Profesionālo pamatizglītību iegūstot, skolēni saņem apliecību par 1. līmeņa profesionālo pamatizglītību.

Skola veiksmīgi iesaistījusies dažādos skolu partnerības projektos - Comenius, Nordplus, Erasmus + . Projektu laikā iegūta pieredze Anglijā, īrijā, Beļģijā, Vācijā, Turcijā, Čehijā u.c. valstīs. Skolēni un pedagogi iepazinušies ar speciālo skolu darbību un ikdienu šajās valstīs. Skolēni ir apmeklējuši vairākas Vācijas skolas, kur piedalījušies mācību stundās un iepazinušies ar jauniešu ikdienu. Sadarbība daþādās jomās turpinās arī pēc projektu beigām.

Skolai ir divas ēkas – Brīvības gatvē 384A un Slāvu ielā 19


Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Stratēģiskais attīstības plāns

Skolas pašnovērtējums

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība kādā Rīgas 5. pamatskolā - attīstības centrā uzturas nepiederošas personas

Mūsu skolas vēsture

Piekļūstamības paziņojums

Skolas bukletsJaunas skolas dienasgrāmatas

Aicinām mācīties

Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā!

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra darbinieki sniegs Jums individuālas konsultācijas, ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru 67181708, 67181709 vai rakstot uz e-pastu: r5sips@riga.lv, norādot interesējošos jautājumus par izglītības programmām vai citām tēmām.

Skolēni mūsu skolā tiek uzņemti visa mācību gada laikā speciālās pamatizglītības programmās (izglītības programmu kods 21015811, 21015911, 21015711) un profesionālās pamatizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” ar apgūstamo profesiju – virtuves darbinieks.

Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmā nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

Lai iestātos profesionālās pamatizglītības programmā, nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18 gadu vecuma) iesniegums.


Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.


© Mārcis Galiņš 2013.