Saites

Ārpusstundu darbs - interešu izglītības pulciņi

Interešu izglītības nodarbības - 2021./2022. m.g. Brīvības gatvē 394a, Rīgā

 • Vokālais ansamblis – 5.-6. klase, 7.-9. klase

  Pulciņa dalībniekiem tiek sniegta iespēja izpaust savas radošās spējas un talantus, attīstīt savas muzikālās dotības. Ar mūzikas palīdzību skolēni apgūst estētisko vērtību sistēmu, pilnveido māksliniecisko gaumi. Ar muzicēšanu tiek veicināta skolēnu vispārējo spēju un pašapziņas attīstība. Skolēni piedalās starptautiskos un valsts mēroga mūzikas konkursos, ieguvuši godalgotas vietas.

 • Attīstošo spēļu un rotaļu pulciņš

  Pulciņa ietvaros skolēni attīsta ritma izjūtu, kustību koordināciju, orientēšanos telpā, radošo iztēli, ātru kustību uztveri un reakciju. Tiek attīstīta arī muzikāli ritmiskā izpratne un skolēnu spējas tās attēlot kustībās. Darbojoties pulciņā, tiek veicināta skolēnu individualitātes attīstība -sevis izpratne un savu spēju apzināšanās, saskarsmes veidošana darbojoties pāros, grupās, prasme strādāt kolektīvā, cienīt sevi un citus.

 • Mājturības pulciņš

  Pulciņa ietvaros skolēni pilnveido galdniecības un amatniecības iemaņas, nostiprina apgūtās prasmes darboties ar dažādiem instrumentiem. Skolēni mācās plānot savu darbu, pilnveido estētisko gaumi, piedalās Skolas veidotajos pasākumos, veidojot dekorācijas un atribūtus.

 • Tradicionālo rokdarbu pulciņš

  Pulciņa dalībnieki izzina jaunākās modes tendences un pulciņa nodarbību laikā izgatavo modernas rotaslietas, top adījumi, darbiņi no filca un pērlītēm. Skolēni regulāri piedalās dažādās skatēs un konkursos, gūstot godalgotas vietas.

 • Sporta pulciņš

  Pulciņa ietvaros skolēni uzlabo savu fizisko veselību, attīsta komandas un sadarbības prasmes, spēlē dažādas sporta spēles. Skolēniem tiek sniegtas zināšanas par veselīgu uzturu un sporta nodarbību nozīmi ikdienā.

 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš

  Pulciņa pamatdarbība saistīta ar skolēnu tēlotājdarbības prasmju attīstīšanu un talantu apliecināšanu mākslinieciskajā jaunradē, piedaloties izstādēs, konkursos. Pulciņa nodarbībās skolēni attīsta savas radošās spējas, intereses, ticību sev un gūst prieku par paveikto. Pulciņa dalībnieki attīsta spēju uztvert daudzveidīgo vizuālo pasauli un spēju orientēties un izteikties krāsu, formu izteiksmes valodā. Ar radošo izpausmju starpniecību tiek sekmēta skolēnu integrācija sabiedrībā.

 • Datorpulciņš

  Informātika un datori ir pateicīgs veids, kā rosināt skolēnu izziņas intereses. Informācijas laikmetā informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes ir nepieciešamas ikvienam. Pulciņa dalībnieki mācās atrast sev nepieciešamo informāciju internetā un pareizi to izmantot savām vajadzībām. Skolēni iegūst jaunas zināšanas, paaugstina savas datorprasmes un iemaņas, kā arī gūst pozitīvas izjūtas.

 • Mākslinieciskās noformēšanas pulciņš

  Pulciņa nodarbībās skolēniem ir iespējams iepazīties un darboties ar dažādiem noformēšanas materiāliem dažādās tehnikās, apgūt prasmes un iemaņas zīmēšanā un rokdarbos. Pulciņā skolēni apgūst mākslas valodu, mācās izteikt savu viedokli, sadarboties. Skolēni piedalās konkursos, izstādēs, kas veicina saskarsmes iemaņu veidošanu un iekļaušanos sociālajā vidē.

 • Orķestris

  Orķestra pulciņa nodarbībās audzēkņi mācās izjust un saprast mūziku, veidojas interese arī par citiem mākslas veidiem, attīstās fantāzija un arī rodas iespēja arvien jaunu ritma izteiksmju meklējumos. Piemērojot dažādus muzikālās darbības veidus skolēniem tiek attīstīta ritma izjūta, muzikālā dzirde, kustību koordinācija, kā arī paplašinās balss diapazons.

 • Kustību teātris

  Pulciņa ietvaros skolēniem tiek piedāvāti dažādi ritma, deju un kustību vingrinājumi, pantonīmas etīdes, dažāda satura lomu, ritma un muzikālās rotaļas, vingrinājumi mīmikas izteiksmes attīstīšanai, kā arī dziesmu un pasaku inscenējumi. Nodarbību saturs ir piemeklēts individuāli, atbilstoši katra skolēna spējām un interesēm, skolēniem tiek dota iespēja muzikāli un radoši izpausties ar kustību, dejas un mīmikas palīdzību, šādā veidā ceļot viņu pašvērtējumu un gūstot pozitīvu emocionālo piedzīvojumu.

 • Vokālais ansamblis 1.-4. klasēm

  Pulciņš izveidots, lai apgūstot vokālās mākslas iemaņas, attīstītu bērnu individualitāti un savu spēju apzināšanos, kā arī, lai iepazīstinātu audzēkņus ar mūsu tautas kultūras mantojumu. Pulciņa dalībnieki attīsta prasmi dziedāt klasiskus un modernus skaņdarbus. Pilnveidojas skolēnu ritma izjūta, sadarbības prasmes un estētiskā gaume. Skolēni apgūst skatuves iemaņas un kļūst drosmīgāki, pašpārliecinātāki savās radošajās darbībās. Skolēni piedalās starptautiskos un valsts mēroga mūzikas konkursos, ieguvuši godalgotas vietas.

 • Sociālo zinību pulciņš

  Sociālo zinību pulciņā skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt prasmes vienkārša, veselīga ēdiena, uzkodu, kokteiļu pagatavošanā, galda kultūras ievērošanā. Skolēni labi justies var tikai tad, ja viņi ir veseli, un viens no veselības saglabāšanas priekšnoteikumiem ir veselīgs uzturs. Pulciņā skolēni mācās arī pagatavotās uzkodas pasniegt uz estētiski noformēta galda, izvēlēties pareizos traukus to pasniegšanai. Tīra, sakārtota vide mums apkārt padara harmoniskākus un mierīgākus mūs pašus.

 • Sporta spēles un rotaļas

  Pulciņa ietvaros skolēni uzlabo savu fizisko veselību, attīsta komandas un sadarbības prasmes, spēlē dažādas sporta spēles. Skolēniem tiek sniegtas zināšanas par veselīgu uzturu un sporta nodarbību nozīmi ikdienā.

 • Keramikas pulciņš

  Pulciņa ietvaros skolēni darbojas ar mālu, iepazīst tā struktūru. Skolēni strādājot ar mālu mācās veidot dažādas figūras, priekšmetus. Darbi tiek keramikas krāsnī apdedzināti, noklāti ar dažādām krāsām, glazūru. Tiek veidotas darbu izstādes.

 • Dabas pētnieks

  Pulciņa nodarbībās audzēkņi iepazīst apkārtējo vidi un tajā notiekošos dabas procesus, vides ietekmi uz cilvēku un cilvēka ietekmi uz vidi. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību metodes un paņēmieni: mācību ekskursija dabā, eksperiments, pētījums, laboratorijas darbs, praktiskais darbs, vides spēles u.c. Lai paplašinātu zināšanas, skolēni mācās strādāt ar interneta materiāliem, dažādiem noteicējiem, digitālajiem attēliem. Nodarbībās tiek izgatavotas arī zinātniskās rotaļlietas.

 • Džimbas skola

  Pulciņa ietvaros skolēni apgūst drošības jēdzienu. Tā nav tikai drošība uz ielas vai pareiza apiešanās ar elektroierīcēm, tā ir arī bērna drošība mājās, izglītības iestādēs, automašīnā vai sabiedriskajā transportā un, protams, arī internetā. Bērna drošība ir pasākumu kopums, kura galvenā pamatdoma – bērnam ir jāzina pamatlietas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, un arī pašam jāprot loģiski spriest un analizēt turpmākās situācijas.

 • Kokapstrādes pulciņš

  Kokapstrādes pulciņā skolēni iegūst prasmes darboties ar dažādiem materiāliem, kas pieejami mūsdienu sadzīvē, iepazīt dažādus instrumentus, apgūst to uzbūvi, kā arī šo instrumentu izmantošanas darba paņēmienus, apgūst tādus saimnieciskos darbus kā – zāģēšanu, vīlēšanu, slīpēšanu, krāsošanu, skrūvēšanu, ornamentu iededzināšanu.

 • Folkloras pulciņš

  Pulciņa mērķis ir apgūt zināšanas par latviešu dzīvesziņu, folkloras tradīcijām, iegūt informāciju par gadskārtu ierašām, populārākiem svētkiem to svinēšanas tradīcijām, ko piekopuši mūsu senči, izprast, kas ir gadskārtu ierašas un senais gads, tā cikliskais ritējums.

 • Tautisko deju pulciņš

  Pulciņā skolēni apgūst latviešu tautas dejas tradīcijas, pamata deju soļus un kombinācijas, kas tālāk tiek iekļauti deju elementos. Tas palīdz skolēniem apgūt latviešu tautas dejas gan savam priekam, gan uzstājoties dažādos pasākumos un koncertos.


 • © Mārcis Galiņš 2013.