Saites

Projekti

Erasmus+ projekts “Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu”

Līguma numurs: 2020-1-NO01-KA202-076463

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs 2020.gada septembrī uzsāka dalību Erasmus+ projektā “Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu”.

Projekts koncentrējas uz stratēģijas “Eiropa 2020” galvenajiem mērķiem izglītības jomā - priekšlaicīgas skolas pamešanas samazināšanu. Projekta mērķgrupa ir skolēni ar autiskā spektra traucējumiem, jo starp viņiem bieži ir sastopama priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Projekta mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt, ieviest un novērtēt apmācību rīkus pasniedzējiem profesionālajā izglītībā, lai pārliecinātos, ka skolēni, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, saņems atbilstošu personāla pieeju.

Projektā iesaistītās dalībvalstis – Norvēģija, Zviedrija, Beļģija, Austrija, Spānija un Latvija.Nordplus projekts "Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem"

2020. gada augusts – 2021. gada decembris

Projekta numurs: NPJR-2020/10245

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs, kopā ar sadarbības partneriem no Igaunijas un Latvijas, uzsāka dalību Nordplus projektā "Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem". Šajā projektā mēs vēlamies pievērst īpašu uzmanību skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem, lai projekta ietvaros kopā strādātu pie jaunu pieeju un metožu izstrādāšanas skolēnu ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem iekļaušanai sporta stundās. Projektā plānota šo izstrādāto metožu aprobācija projektā iesaistītajās skolās, lai pēc tam varētu šajos jautājumos sniegt atbalstu citām vispārizglītojošām skolām.

Galvenais uzsvars šajā Nordplus projektā ir izveidot rokasgrāmatu vispārizglītojošo skolu skolotājiem, kuri nodrošina skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu, ar uzsvaru uz iekļaušanu tieši fiziskajā izglītībā jeb sporta stundās.

Projektā iesaistītās skolas: Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs (Latvija), Šauļu sanatorijas skola (Lietuva), Ringuvos speciālā skola (Lietuva), Tartu Herbert Masingu skola (Igaunija). Projektā visas iesaistītās skolas ir speciālās skolas – attīstības centri, kas strādā ar skolēniem ar dažādām speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem.

2020. gada 14. decembrī notika pirmā tiešsaites tikšanās, kurā skolas katra iepazīstināja ar sevi pārējos projekta partnerus un tika konkretizēti projekta mērķi, paredzētie termiņi un precizēti katra partnera uzdevumi un atbildības jomas.Dalība seminārā "Inclusion Matchmaking – Find European Partners for Inclusion Projects", Slovēnijā, Laško no 25.02. - 29.02.2020.

Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra izglītības metodiķe Agnese Deverte piedalījās seminārā "Inclusion Matchmaking – Find European Partners for Inclusion Projects", kas notika Slovēnijā, Laško no 25.02. - 29.02.2020.

Starptautiskā semināra dalībnieki bija no Slovēnijas, Itālijas, Ungārijas, Bulgārijas, Bosnijas, Serbijas, Kosovas, Polijas, Luksemburgas, Vācijas, Islandes, Igaunijas un Latvijas, kuri savā ikdienā strādā ar jauniešiem un ir ieinteresēti iesaistities Eiropas Savienības programmu projektos. Dalība seminārā tika atbalstīta un finansēta no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras.

Semināra mērķis bija gūt jaunas zināšanas par ES programmām jauniešiem un atrast partnerorganizācijas projektam Erasmus+ vai Eiropas Solidaritātes Korpusa programmā. Īpašs uzsvars tika likts uz iekļaujošiem projektiem, kuros tiek iesaistīti jaunieši ar speciālām vajadzībām.

Semināra laikā tika iegūta plaša informācija un praktiski padomi par starptautiskiem projektiem tieši jauniešiem. Interesanta un bagātinoša bija pieredzes apmaiņa ar citu valstu kolēģiem, īpaši iedvesmojošas likās vairāku veiksmīgi realizētu projektu prezentācijas.

Viena no semināra dienām tika veltīta intensīvam darbam pie konkrētu projektu plānošanas ar partneriem, kuriem ir līdzīga mērķgrupa un intereses, lai iegūtu praktisku pieredzi šajā darbā. Dalībnieku mācīšanās pieredze tika atzīta semināra beigās izsniedzot katram semināra dalībniekam "Youthpass".

Pēc dalības seminārā var secināt, ka Eiropas Savienības programmas sniedz ļoti plašas iespējas jauniešiem iegūt neaizmirstamu un vērtīgu pieredzi, iespēju pilnveidoties un mācīties no citiem, iegūt jaunas prasmes un justies atbildīgiem un arī spējīgiem piedalīties dažādos sabiedrības attīstības procesos, līdz ar to šīs iespējas arī turpmāk tiks popularizētas skolā, veicinot skolas jauniešus iesaistīties kādā no projektiem.

Šajā seminārā A. Deverte ieguva ļoti vērtīgu pieredzi un zināšanas par projektu plānošanu un realizēšanu.Nordplus Junior projekta sagavošanas vizīte Rīgā, 2020. gada 17. janvārī

Projekta nummurs: NPJR-2019-PV/10079

2020. gada 17. janvārī Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā notika sagatavošanas vizīte Nordplus projektam. Vizītes galvenā tēma bija par iekļaujošu fizisko izglītību un fiziskām aktivitātēm bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Šajā sagatavošanas vizītē piedalījās Tine Soulie no Kopenhāgenas (Dānija), Kintija Blumentāle no Stalbes pamatskolas, Aija Kļaviņa no Rīgas Sporta Pedagoģijas akadēmijas, Lauris Mikens un Agnese Deverte no Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra.

Vizītes laikā tika pārrunātas Nordplus programmas iespējas, lai sagatavotu un iesniegtu apstiprināšanai Nordplus projektu par fizisko aktivitāšu nodrošināšanu bērniem ar speciālām vajadzībām, tajā skaitā ar autiskā spektra traucējumiem.

Pēc sagatavošanās vizītes Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs iesniedza pieteikumu Nordplus Junior projektam "Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem", kurā sadarbības partneri plānoti no trim Baltijas valstīm – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.Dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - PuMPuRS

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs uzsāk dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - PuMPuRS.

Projekta mērķis – mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

Skolas pedagogi un atbalsta personāls informatīvajā seminārā ir iepazinušies ar projekta galvenajām vadlīnijām un izglītojamā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, lai varētu izvērtēt izglītojamos, kuri varēs saņemt atbalstu projekta ietvaros.

Par projektu vairāk var uzzināt vietnēs www.pumpurs.lv; www.ikvd.gov.lvJauniešu iniciatīvas projekts „Izglītības iestāžu apzaļumošana” 2018.

Arī 2018. gadā Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētajā projektā – konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij, gaidot Latvijas valsts simtgadi.

Skolas filiālē Stokholmas ielā 24, kura atrodas Mežaparka teritorijā, 2017. gada rudenī tika iesākta sporta laukuma labiekārtošana – uzklāts sportošanai atbilstošs sporta laukuma segums, kā arī, pateicoties “Palīdzēsim LV” projektam “Labo darbu nedēļas” ietvaros, apgleznota nojume pie sporta laukuma. Tāpēc tika nolemts turpināt labiekārtot šo Skolas teritorijas daļu, izvēloties projekta moto “Sporto zaļā Latvijā!”. Gar sporta laukuma žogu tika sastādītas tūjas un kāpelējoši mežvīteņi, kuri atdala laukuma ārējās malas. Tūjas zaļos gan vasarā, gan ziemā, bet mežvīteņu krāšņās rudens lapas skolēni varēs izmantot attīstot savu iztēli un radošumu no dabas materiāliem veidotos darbos.

Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri ar savu iniciatīvu piedalījās Skolas teritorijas sakopšanā! Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta par finansiālo atbalstu!

Gaidīsim Latvijas valsts simtgadi sakoptā un estētiskā vidē!Jauniešu iniciatīvas projekts „Izglītības iestāžu apzaļumošana”

Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētajā projektā – konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij, gaidot Latvijas valsts simtgadi.

Tā kā arī mūsu Skolai tuvojas 45 gadu jubileja, tika nolemts Skolas Stokholmas ielā 24 rotaļu laukumā esošo baseinu pārveidot par puķu dobi. Pēc skolēnu veidotajiem zīmējumiem, ar skolotāju palīdzību un atbalstu, tika izveidota projekta skice, kurā ziedi veido latvju rakstu zīmes, dodot Skolai, skolēniem un Skolas darbiniekiem svētību, saskaņu un gudrību.

Paldies vecākiem un Skolas atbalstītājiem, kuri ar savu inciatīvu piedalījās Skolas teritorijas sakopšanas talkā un palīdzēja Skolas skolēniem iekārtot estēstisku vidi!

Gaidīsim Latvijas valsts simtgadi un Skolas jubileju sakoptā un estētiskā vidē!

Skolēni zīmē ziedus baseinā. Māras krusts un zalkša zīme.


Dalība forumā „Izglītība izaugsmei 2017”

2017. gada 14. un 15. jūnijā forumā noslēdzās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) organizētais skolu un pedagogu izglītības attīstības projekts „Izglītība izaugsmei 2017” (turpmāk – Projekts), kas notika Valsts 2. ģimnāzijā.

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāk – Skola) forumā prezentēja savus ieguvumus Projektā „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”, kura mērķis bija nodrošināt izglītojamiem atbalstošu vidi uzvedības profilaksei un korekcijai.

Foruma laikā Skolas sagatavotajā stendā bija apskatāma informācija par Projekta „Pozitīvas izglītojamo uzvedības veidošanas stratēģijas un uzvedības korekcija izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanai sabiedrībā” laikā tapušajiem materiāliem, kas paredzēti, lai risinātu uzvedības problēmas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot viņu veiksmīgu socializāciju.

Foruma ietvaros notika seminārs, kurā interesenti varēja iepazīties ar aktivitātēm Projektā. Seminārā Skolas direktora vietniece metodiskajā darbā Ieviņa Vanaga dalījās pieredzē par dažādu praktisku metožu izmantošanu un pielietošanu, strādājot ar skolēniem, kuriem ir komunikācijas grūtības, no kurām, savukārt, izriet uzvedības problēmas.Erasmus + projekta mobilitāte uz Franciju

No 13.05.-20.05.2017. mūsu skolas direktore, 2 pedagogi un 3 skolēni piedalījās Erasmus+ projekta “Iekļaujošā dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā” aktivitātēs Drauignan, Francijā. Lasīt vairākDalība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektā „Sports - izaugsmei un vienlīdzībai 2”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs kā projekta dalībnieki piedalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas un Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas projektā „Sports - izaugsmei un vienlīdzībai 2”. Projekta ietvaros 2017. gada 24. aprīlī norisinājās „Galvenā kopējā sporta sadraudzības diena”. šajā dienā skolēni piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs - tūrisma trases pārvarēšanā, kuru uzstādīja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studenti, šaušanā ar loku, lodes grūšanā un sēdvolejbola spēlē, ko organizēja Latvijas paralimpiskās vienības pārstāvji, kā arī citas aktivitātes. Skolēni no Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5.internātpamatskolas - attīstības centra un Rīgas Juglas vidusskolas visi kopā, labā noskaņojumā piedalījās iepriekšminētajās aktivitātēs.

Atklāt projekta pasākumu kopā ar vadošajiem Latvijas paralimpiskās vienības dalībniekiem Ievu Melli un Gintu Jonastu bija ieradies arī četrkārtējais paralimpisko spēļu čempions Aigars Apinis, kurš pastāstīja par iespaidiem no Rio paraolimpiskajām spēlēm un savu ceļu uz uzvarām. Tikšanās ar čempionu uz jauniešiem atstāja iedvesmojošu iespaidu. A. Apiņa ceļš var kalpot kā piemērs visiem, ka pat Olimpiskajā zelta kalnā ir iespējams uzkāpt cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem.

Pēc sporta aktivitātēm notika pateicību pasniegšana un sadraudzības pikniks, kura laikā runājām par nākamiem kopējiem pasākumiem un turpmāko sadarbību.Montesori nodarbību telpas atklāšanas svētki

Turpinot sadarbību ar mūsu Skolas atbalstītājiem, 30. martā noslēdzās vēl viens labdarības projekts. Skolas Montesori nodarbību telpa ieguvusi jaunu izskatu. Tagad skolēni ar prieku nāk uz nodarbībām, kuras veicina pašapzināšanos un personības nostiprināšanos, jo Marijas Montessori pedagoģijas sistēmas vadmotīvs ir: “Palīdzi man to izdarīt pašam!”. Ar Mežaparka evanģēliski luteriskās draudzes atbalstu iegādāti jauni mācību materiāli.

Svētku sajūtu skolēniem papildināja rotaļas un gardais popkorns!

Paldies Skolas draugiem – Ilonai, Dainim, Ingai, Ainai, Guntai, Mārtiņam, Zandai un Evijai par neizsīkstošo enerģiju un dzīves prieku, radot prieku skolēniem ar speciālām vajadzībām un Mežaparka evanģēliski luteriskajai draudzei par atbalstu jaunu materiālu iegādē!Erasmus+ projekta "Life inclusive" mobilitāte uz Madeiru

No 11.03 - 18.03.2017. mūsu skolas 3 pedagogi un 3 skolēni piedalījās Erasmus+ projekta "Iekļaujoša dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā" aktivitātēs Madeirā (Portugālē).

Sīkāku informāciju lasīt šeit

Dalība projektā "Sporta attīstības programma - jauno sportistu treniņu nodrošinājumam"

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs piedalās Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas projektā "Sporta attīstības programma - jauno sportistu treniņu nodrošinājumam". Projekta aktivitātes līdz 2017. gada beigām tiek īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā finansējuma Paralimpiskā jauniešu sportam un attīstībai ietvaros.

Skolā darbojas 2 sporta grupas – pielāgoto fizisko aktivitāšu grupa un vieglatlētikas grupa, ko vada trenere Sanda Erbsa.

Līdzīgas sporta grupas minētā projekta ietvaros Rīgā darbojas peldēšanā un tenisā. Vēl darbu ir uzsākušas peldēšanas grupas Ogrē un plānots uzsākt vēl vienas grupas darbu Rīgā un divās vietās ārpus Rīgas.Erasmus + mobilitāte Hannoverē (Vācijā)

No 21.11. - 25.11.2016. mūsu skolas 3 pedagogi un 3 skolēni piedalījās Erasmus+ projekta “Iekļaujoša dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā” aktivitātēs Vācijā.

Skolēniem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Hannoveres speciālās skolas darbu un mācību procesa organizāciju. Skolēni piedalījās dažādās mācību stundās, apgūstot ceļa zīmes riteņbraucējiem, darinot putnu būrīšus un Ziemassvētku kartiņas, kā arī cepot cepumus.

šī projekta ietvaros tika organizēta oficiāla tikšanās ar Hannoveres pašvaldības pārstāvi izglītības jomā.

Mūsu delegācija viesojās trīs dažādās Hannoveres arodizglītības iestādēs, kur jaunieši ar attīstības traucējumiem var izvēlēties un apgūt kādu no 40 profesijām.

Kopā ar pārējām Erasmus+ projekta dalībvalstīm tika apmeklēta VolksWagen rūpnīca Wolfsburgā. Skolēni ar pedagogiem līdzdarbojās mašīnas dizaina un metāla dizaina darbnīcās, kur izveidoja mašīnas modeli un metāla svečturus. Organizētā ekskursija rūpnīcas teritorijā radīja priekšstatu par ikdienas darba procesa norisi un milzīgo darba apjomu.

Interesantā ekskursijā ar viktorīnas elementiem tika iepazītas skaistākās un nozīmīgākās Hannoveres vietas, ēkas un pieminekļi. īpašu noskaņu ļāva baudīt Ziemassvētku tirdziņa atklāšanas pasākumi.

Vācijā mūsu skolas pārstāvjus sirsnīgi un viesmīlīgi uzņēma, ļaujot iepazīt Hannoveres speciālās arodizglītības sistēmu. Mūsu pedagogi un skolēni guva neatkārtojamu pieredzi un pozitīvus iespaidus, kā arī jaunas, radošas idejas turpmākajam mācību darbam.LABDARīBAS PROJEKTS "Radošās darbnīcas iekārtošana Rīgas 5. internātskolā – attīstības centrā"!Projekts “Izglītība izaugsmei 2017”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāk – Skola) 2016. gada oktobrī uzsāka savu dalību Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei 2017”. Skola piedalās projekta aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu „Pozitīvas izglītojamo uzvedības veidošanas stratēģija un uzvedības korekcija izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanai sabiedrībā”. Projekta mērķis ir atbalsta sniegšana Skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un pedagogu kolektīva profesionālās pilnveides veicināšana.

Projekta laikā tiks pilnveidotas pedagogu profesionālās zināšanas par izglītojamo uzvedības profilaksi un to korekcijas iespējām, saskarsmes, alternatīvās komunikācijas veidošanu, lai pēc Skolas absolvēšanas viņi veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā. Pedagogi mācīsies veidot vienotu atbalstošu sistēmu uzvedības profilaksei, aplūkos un analizēs dažādas pedagoģiskas situācijas, un piedalīsies pieredzes apmaiņas seminārā Liepājas speciālajā internātpamatskolā.

Projektu finansē Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs.Erasmus + projekta mobiltāte uz Poliju

No 7. maija līdz 14. maijam, mūsu skolas 3 skolēni un 3 skolotāji, “Erasmus+” projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Polijas pilsētu Lodzu.

Ciemošanās laikā mēs piedalījāmies vairāku Lodzas speciālās izglītības iestāžu stundās, kur guvām jaunu pieredzi un idejas stundu un nodarbību plānošanā. Iepazināmies ar profesionālo izglītību Polijā, apmeklējām profesionālo skolu, kurā skolēni pēc speciālās skolas beigšanas turpina apgūt konditora, viesmīļa, zeķu mašīnadītāja, šuvēja, būvnieka, telpu uzkopēja, viesnīcu speciālista un aprūpētāja profesijas.

Direktores vietniece Madara Ančereviča prezentēja Lodzas pilsētas speciālo skolu direktoriem un pārējiem projekta koordinātoriem (Polijas, Vācijas, Francijas, Liebritānijas un Portugāles) mūsu skolas darbības pamatprincipus, piedāvātās profesionālās pamatizglītības programmas, savukārt pārējie skolotāji iepazinās ar projekta dalībvalstu speciālo skolu darbības principiem un piedāvātajām izglītības iespējām. Prezentācija

Projekta laikā skolēni tika iesaistīti dažādās aktivitātēs: piedalījās stundās, devās ceļojumā uz astronoma Kopernika dzimteni Toruņu, piedalījās pusdienās kopā ar Lodzas pilsētas mēru, kopā ar skautiem meklēja kontrolpunktus orientēšanās sacensībās, piedalījās Teātra festivālā, dejoja Zumbu, devās rotaļās ar pirātiem, apmeklēja Kino muzeju, cepa prjaņikus, dziedāja kopīgā sadziedāšanas pasākumā un izdejojās skolēnu vadītā diskotekā.

Braucienā uz Poliju mēs baudījām poļu kolēģu sirsnību, rūpes un guvām daudz pozitīvu emociju tālākam skolas darbam. Skolēni ir emociju pilni un ar aizrautību stāsta par gūtajiem iespaidiem citiem skolēniem.
Erasmus+ projekta „Eiropas līdzdalība iekļaujošai darba un atpūtas dzīvei cilvēkiem ar invaliditāti” dalībnieku vizīte Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā

No 2016. gada 6. līdz 12. martam, Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs, uzņēma projekta Erasmus+ dalībniekus no Vācijas, Anglijas, Francijas, Polijas un tālās Madeiras salas Portugālē.

Kopā ar 30 viesiem gatavojām tradicionālos latviešu ēdienus, sportojām, veidojām maciņus ar latvju rakstu zīmēm, muzicējām un strādājām daudzās citās radošajās darbnīcās.

Mūsu skolas skolēni kopā ar skolas metodiķi Lolitu Dibaņinu bija sagatavojuši ekskursiju pa Vecrīgu. Skolēni – Jānis, Pāvels un Almants, veiksmīgi debitēja gidu lomā un vadīja ekskursiju angļu valodā. Viesi bija sajūsmā par radošo stāstījumu un skolēnu atraktivitāti.

Viesi piedalījās Sabiedrības integrācijas projektā kopā ar Ulbrokas vidusskolas tautas deju kolektīva mazajiem dejotājiem. Vēlāk, kopā ar skolotāju Ilzi, Andri, Madaru un Guntu, projekta dalībnieki un mūsu skolas skolēni izbaudīja latviešu tradīciju pēcpusdienu – izgaršoja pelēkos zirņus, medu, rupjmaizi, dejoja „Plaukstiņpolku”, „Tūdaliņ, tagadiņ” un dziedāja latvisko projekta himnu pēc Widgit simbolu zīmēm „Kur tu teci gailīti”.

Nedēļas laikā mūsu skolas skolēni un projekta viesi apmeklēja Ugunsdzēsības muzeju, Ziemeļblāzmas pili un parku, Rīgas ZOO, Jūrmalu, Praktiskās estētikas skolu Rīgā un Atpūtas centru Lido.

Projekta galvenais koordinators, skolotājs Hennings no Hanoveres pilsētas Vācijā, un pārējo valstu kordinatori, atzinīgi novērtēja projektā pavadīto laiku Latvijā, mūsu viesmīlību un lieliski izstrādāto nedēļas plānu, kas bija interesants gan skolotājiem, gan skolēniem, raisīja pozītīvas emocijas, deva iedvesmu tālākam darbam skolās un partnerības turpināšanai ārpus projekta ietvariem.

Paldies, visai skolas komandai – skolēniem, vecākiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu projekta organizēšanā un realizācijā!
Norčēpingas (Zviedrija) speciālo pedagogu vizīte Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā

Nordplus Junior Mobilitātes projekta „Skolotāju profesionālās kapacitātes stiprināšana” ( Nr. NPJR-2015/10317) ietvaros Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā no 2016. gada 21. februāra līdz 2016. gada 27. februārim viesojās 9 speciālie pedagogi no Norčēpingas (Zviedrija).

Projekta aktivitāšu ietvaros viesi apmeklēja Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, kur iepazinās ar izglītības sistēmas struktūru un speciālās un iekļaujošās izglītības nodrošināšanu Latvijā un Rīgas pilsētā.

Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties mācību stundās mūsu skolas visās filiālēs, pēc kurām skolotāji diskutēja par metodiskajiem materiāliem un atbalsta pasākumiem skolēniem ar speciālām vajadzībām. Diskusiju laikā pedagogi savstarpēji apmainījās ar dažādiem metodiskajiem materiāliem, kas tapuši projekta ietvaros. Viesi atzinīgi novērtēja mācību stundās redzēto. Projekta dalībnieki viesojās arī citās mācību iestādēs un dienas centros, kurus apmeklē bērni, skolēni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem ne tikai Rīgā, bet arī Cēsu novadā.

Zviedrijas kolēģi atzinīgi novērtēja mūsu pedagogu radošo pieeju un daudzveidīgo dabas materiālu izmantošanu mācību procesā.
Jau trešo gadu pēc kārtas, novembra vidū, Rīgas 5.internātpamatskolas – attīstības centra seši pedagogi devās Nordplus Junior Mobilitātes projekta Nr.NPJR-2015/10317 „Skolotāju profesionālās kapacitātes stiprināšana” pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedrijas pilsētu Norčepingu.

Mūsu pedagogi iepazinās ar Zviedrijas izglītības sistēmu, vēroja mācību stundas un nodarbības, iepazina dažādus metodiskos materiālus darbā ar skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Nedēļas laikā tika apmeklētas dažādas izglītības iestādes - bērnudārzs, vairākas vispārizglītojošās skolas, kurās ir izveidotas klases skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālās izglītības skola, dienas centrs un grupu dzīvokļi. Katrā iestādē bija noorganizētas kopīgas metodiskās sanāksmes, kuru laikā tika analizēti metodiskie materiāli, pieredze, Zviedrijas kolēģi iepazīstināja ar skolēnu dienas individuālo plānu un režīmu.

šajā pieredzes apmaiņas braucienā tika gūti daudz jaunu iespaidu, vērtīga pieredze un atziņas. šobrīd Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā tiek ieviestas dažādas praktiskas lietas, kas pilnveidos mūsu skolēnu ikdienas darbu mācību procesā.Erasmus+ projekta aktivitātes Londonā (Lielbritānija)

No 2015.gada 22. līdz 28. novembrim mūsu skolas pedagogi E.Paičs, G.Dūma-Brūvere un 3 skolēni piedalījās Erasmus+projekta “Iekļaujoša dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā.” aktivitātēs Londonā.

Londonā projekta aktivitātēs iesaistījās kolēģi un skolēni no Latvijas, Vācijas, Polijas, Portugāless un Apvienotās Karalistes, kuri dalījās ar savas valsts labās prakses piemēriem, iepazinās ar citu valstu pieredzi uz darbu orientētās mācību un audzināšanas programmas nodrošināšanu.

Vizītes laikā bija iespējams apeklēt speciālo skolu Londonā, iepazīties ar mācību programmām, to formām un metodēm, kabinetu aprīkojumu, skolas telpu noformējumu un skolēnu dienas režīmu. Koledžā, kurā ir iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām, vislielāko interesi raisīja daudzpusīgais apjoms interešu izglītībā, piemēram, foto studija, datorgrafika, stjuartu skola un visdažādākās sporta aktivitātes. Mūsu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kur dažādu valstu skolēni dalījās pieredzē ēdienu gatavošanā, kokapstrādē, mākslinieciskajā jaunradē un iepazina friziera profesijas pamatus.

Būdami Londonā mēs priecājāmies ne tikai par skaistās pilsētas kultūrvēsturiskajiem un postmodernisma objektiem, dabas parkiem, bet bijām arī atsaucīgi un aktīvi piedalīties ikvienā, ar projektu saistītā pasākumā, tai skaitā ar dalībniekiem no sociālā aprūpes centra. Spēlējam lielo un mazo golfu, galda tenisu, ar prieku apguvām līnijdejas soļus. Apmeklējot Eiropā otro lielāko stadionu - Wembley Stadium, atraktīva gida pavadībā iepazināmies ar tā vēsturi un tradīcijām.

Projekta noslēguma dienā bija viktorīna starp komandām, kuru dalībnieki varēja nostiprināt zināšanas par klātesošo valstu simboliku, pasaulē pazīstamiem cilvēkiem, kultūrvēsturiskiem objektiem un katras valsts nacionālajiem ēdieniem.

Projekts bija ļoti noderīgs, interesants, daudzpusīgs un izglītojošs visām iesaistītajām pusēm. Pozitīvi vērtējama iespēja sadarboties un dalīties savā pieredzē ar citu ES valstu speciālistiem, kuri palīdz skolēniem ar speciālām vajadzībām paaugstināt sociālās un patstāvīgās dzīves prasmes, tādejādi kļūstot neatkarīgiem un konkurētspējīgiem ES darba tirgū.

No Londonas atvedām daudz konstruktīvu ideju un atziņu turpmākam darbam, jauniem atbalsta pasākumiem skolēnu iekļaušanai darba tirgū un atpūtā.

Erasmus+ 2014 - 1 - TR01 - KA101 - 005082
PROJEKTS "AUTISTIC SUN" 2015 - Riga-LATVIJA

Mūsu skolā no 2015.gada 23.novembra līdz 27.novembrim viesojās seši skolotāji no Turcijas, kas strādā ar skolēniem, kuriem ir autisms. Skolotājiem no Turcijas bija iespēja iepazīties ar metodēm, kādas Rīgas 5.internātpamatskolā - attīstības centrā skolotāji izmanto darbam ar skolēniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Projekta nedēļas noslēgumā viesiem bija iespēja viesoties Olaines speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "ābelīte". Projekta koordinatore Gülcan ARICI (Turcija) izteica vēlēšanos turpināt sadarbību jaunā Erasmus+ aktivitātē.Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities (Iekļaujošā dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā).

Projekta numurs: CML-P-NI-12-18398
Projekta mērķa grupa: jaunieši ar speciālām vajadzībām vecumā no 15-20 gadiem
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2015. - 01.09.2017.
Projekta mērķis: Sekmēt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo iekļaušanos, paplašinot viņu iespējas iegūt dzīvei un darba tirgum nepieciešamās zināšanas un prasmes, piedaloties neformālās mācīšanās aktivitātēs.
Piedaloties projekta aktivitātēs jaunieši pilnveidos dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, kļūs neatkarīgāki, tādejādi būs konkurētspējīgi darba tirgū.
Projekta ietvaros skolotāji dalīsies ar labās prakses piemēriem, iepazīsies ar jaunām un inovatīvām idejām.
Iegūtās zināšanas popularizēs citu skolotāju vidū un TwinSpace vidē.
Projektā iesaistījušās vairākas dalībvalstis: Vācija, Latvija, Lielbritānija, Francija, Polija, Portugāle.
Valodas: DE - EN - FR - LV - PL - PT
Projekta vadītājs: Henning Schmidt (Vācija, Hannovere)
Projekta kontaktpersona Latvijā: Iluta Vilnīte
E-pasts: r5sips@riga.lv


Izglītības attīstības projekts "Izglītība izaugsmei"

2015.gada 17. un 18.jūnijā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika Izglītības attīstības projekta "Izglītība izaugsmei" forums, kura laikā norisinājās pedagogu radošās darbības konkursa "Radi. Rādi. Redzi" 2.posms, kuram tika izvirzīti 32 pretendenti. Foruma laikā ar pedagogu veikumu varēja iepazīties gan pasākuma dalībnieki, gan žūrija. Rīgas 5.speciālā internātpamatskola bija vienīgā speciālā skola, kura piedalījās šajā konkursā. Mūsu skolas skolotājas Ieva Finka un Laima Zommere popularizēja speciālā pedagoga darbu un konkursā ieguva atzinības rakstu.

Skolotājas demonstrēja pašu izstrādātu darba burtnīcu. Tajā apkopotas fotoreceptes, kas tapušas kopā ar skolēniem, kopīgi apmeklējot veikalu un gatavojot ēdienu. Konkurss ir noslēdzies, bet iesāktais darbs turpinās. Skolotājas ir gatavas pilnveidot darba burtnīcu un izdot pavārgrāmatu vieglajā valodā. Grāmata iecerēta plašam lietotāju lokam. To kā palīglīdzekli varēs izmantot skolēni ar speciālām vajadzībām, pirmsskolas vecuma bērni, vecāki, kā arī sociālas aprūpes un grupu dzīvokļu iemītnieki.


No 2015.gada 1.septembra skola uzsāk dalību Erasmus + programmā

Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni:

 • Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);
 • Sadarbība inovācijas veicinšāanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices).
  Projektā piedalās Rīgas 5.speciālā internātpamatskola, Turcijas, Grieķijas, Ungārijas, Rumānijas, Polijas un Horvātijas speciālās izglītības iestādes.
  Mobilitātes vizīšu laikā 2 skolēni un 2 pedagogi būs iesaistīti skolas mācību aktivitātēs. Mūsu skolēni un skolotāji apmeklēs Horvātijas un Ungārijas izglītības iestādes. Savukārt mūsu skolā viesosies Turcijas, Grieķijas, Polijas un Rumānijas delegācijas.
  Projekts vērsts uz starptautisko sadarbību, jauniešu sadarbības prasmju un starpkultūru pozitīvo attieksmju nostiprināšanu.
  Skolotājiem, tā būs lieliska iespēja sadarboties inovāciju veicināšanas un labās prakses apmaiņā.

  Rīgas skolu un izglītības attīstības projekts " Izglītība izaugsmei"

  Mūsu skolas skolotājas Ieva Finka un Laima Zommere piedalās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Rīgas skolu un izglītības attīstības projekta "Izglītība izaugsmei" pedagogu radošās darbības konkursā "Radi. Rādi. Redzi" ar izstrādātu pavārgrāmatu vieglajā valodā.
  Projekta mērķis ir veicināt izpratni par izglītības procesu attīstību un mērķtiecīgu inovāciju ieviešanu. Projekta laikā tiks popularizēti labās prakses piemēri inovāciju ieviešanā. Projekta darbības laiks - 2014. gada novembris - 2015. gada jūnijs.


  Brīvprātīgo darba programma "Prieks kopā būt"

  Rīgas 5.speciālā internātpamatskola īsteno Brīvprātīgo darba programmu "Prieks kopā būt". Projekta ietvaros, sadarbībā ar Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņiem, ir pilnveidota mūsu skolas vide, kas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem attīstībai.
  Mūsu skolēni kopīgi ar Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņiem izstrādāja maketu skolas bukletam, kas tika iespiests tipogrāfijā. Skolas gaitenis ieguva jaunas krāsas un noformējumu.

  Novembrī tika uzstādītas divas rotaļu mājiņas mūsu skolas telpās. Mājiņu uzstādīšanā ļoti aktīvi un atbildīgi piedalījās ne tikai Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņi, bet arī mūsu skolas skolēni.

  īpašs paldies Rīgas Amatniecības vidusskolas Koka mākslas un metālmākslas nodaļas vadītājam Arvīdam Verzam un pasniedzējam Jānim Strazdiņam par atbalstu un sapratni veiksmīga projekta norisei.
  Kā arī paldies Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēknei Kristiānai Druseiko par pacietību un iniciatīvu skolas bukleta izveides un gaiteņu noformēšanas procesā!

  Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros".

  Nordplus Junior 2014 programmas Mobilitātes projekts "Skolotāju profesionālās kapacitātes celšana"

  Mūsus skola ar 2014.gada 1.augustu uzsāka dalību Nordplus Junior 2014 programmas Mobilitātes projektā "Skolotāju profesionālās kapacitātes celšana". Projekts ilgs līdz 2015.gada 31.augustam.
  Mobilitātes projekta ietvaros plānots pilnveidot pedagogu profesionālo kapacitāti, tiks veicināta inovatīvu pieeju iedzīvināšana pedagoģiskajā procesā. Paredzamās projekta aktivitātes - kolēģu darba vērošana, profesionālas sanāksmes, kurās tiks papildinātas metodoloģiskās zināšanas par diferencētu individuālo plānu izstrādi un mācību programmu veidošanu skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, tiks pilnveidotas pedagoģiskās prasmes.
  Projekta sadarbības partneri ir trīs izglītības iestādes no Norčēpingas (Zviedrija) - Armbandet preschool, Klockaretorps primary school un De Geergymnasiet. šajās sadarbības izglītības iestādēs mācās skolēni ar funkcionāliem traucējumiem.
  Projekta laikā pedagogiem būs iespēja vērot savu kolēģu darbu, piedalīties profesionālajās sanāksmēs, kurās tiks papildinātas metodoloģiskās zināšanas par diferencētu individuālo plānu izstrādi un mācību programmu veidošanu skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, tiks pilnveidotas pedagoģiskās prasmes.
  Plānoto aktivitāšu gafiks:
 • Latvijas pedagogu pieredzes vizīte sadarbības izglītības iestādēs Zviedrijā - 2014.gada oktobris
 • Zviedrijas pedagogu pieredzes vizīte sadarbības izglītības iestādē Latvijā - 2015.gada februāris
  Plānotie projekta rezultāti:
  1. Pilnveidota pedagogu profesionālā kapacitāte darbam ar skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.
  2. Aprobēta Latvijas un Zviedrijas speciālās izglītības pieredze.
  3. Izstrādāts nākotnes tīklojums jaunu metožu un pieeju aprobēšanai un ieviešanai.

 • © Mārcis Galiņš 2013.